http://i23.tinypic.com/29wvfhf.jpg 

به قدرت رسیدن پارسی‌ها و سلسله هخامنشی (۳۳۰-۵۵۰ قبل از میلاد) یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم بوده است و 

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 7:54 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

تاريخچه نام ايران - ائيرينه وئجه

                 http://i21.tinypic.com/29f7bme.jpg                

ائيرينه :

 اين واژه در فرس هخامنشي آريا و در پهلوي اران است و آريارامنا (آريارمن) نام جد داريوش بزرگ مشتق شده از همين واژه مي باشد . ائيرين در اشتات يشت بند يكم و در دو سيروزه كوچك و بزرگ بند نهم آمده است كه به عنوان صفت استفاده شده است . يعني منسوب به آريا . استاده پورداوود هركجا به واژه ائيرينه وئيجه برخورده است آن را به معني آريا ترجمه كرده است ولي در همه جا ذكر كرده است كه اين همان ايران كنوني است كه نشان از مقدس بودن نام كشورمان در تمامي متون ديني باستاني حكايت دارد . در كتاب يشتها استاد پورداوود آمده است شكي نيست كه ايرانيان باستان خودشان را آريايي ها مي ناميدند . خود واژه ائيريه ( آريا ) در معني پارسي امروزي يعني نجيب و شريف و نام قوم آرياست . اين نژاد هم اكنون بين هند و ايران تقسيم شده اند كه از شاخه نژاد هند و اروپايي است . بخشي ديگر از اين اقوام كهن در آلمان - يونان و روم نيز پخش مي باشند . در فرس باستان اين واژه آريه ناميده شده است . اقوام هند و اروپايي شعبه وسيعي از نژاد سفيد هستند كه در ايران - هند و اروپا ماندگار شدند . و زبان هند و اروپايي نيز مختص آنان است . در اوستا نام ايران به عنوان مبدا اصلي آريايي نژادها معرفي شده است . حركت آريايي ها به سوي ايران به بيش از 2000 سال پيش از ميلاد مسيح باز ميگردد . اقوام آريايي كه فلات گسترده ايران را براي مسكن خود انتخاب نمودند به دوازده قسمت عمده تقسيم شدند كه نام برخي از آنان در اوستا آمده است:

 ۱) مادها در شمال غربي ايران - شامل كليه قسمتهاي آتروپاتكان (آذربايجان) - آران و قفقاز ( جمهوري آذربايجان) - كليه شهرهاي كرد نشين تركيه و عراق و سوريه .

2 ) پارس ها در جنوب ايران

3 ) هيركانيها در استرآباد ( گرگان امروزي )

4 ) پارتها در سرزمين خراسان بزرگ

5 ) آريانها در مجاورت رود هريرود ( آريوس )

6 ) درانگيان در شمال غربي افغانستان كنوني

7 ) آراخوتيان در ناحيه رود هلمند و شاخه هاي آن در اطراق قندهار در افغنستان كنوني

8 ) باكتريان در دامنه هاي شمالي هندوكش تا كنار جيحون كه همان بلخ امروزي در افغانستان است

9 ) سغديان در ناحيه كوهستاني ميان جيحون و سيحون

10 ) خوارزميان در گستره خيوه

11 ) ماژگيان در كنار رود مارگوس يا مرغاب كه بيشتر در گستره مرو واقع در تركمنستان كنوني است .

12 ) ساگاژتيان واقع در زاگرس شرقي كه در سرزمينهاي پهناور شمال درياي مازندران ( كاسپين ) زندگي ميكنند .

ائيرينه وئيجه :

جزو اول اين واژه همان ائيرينه است ( آريايي ) ولي جزو دوم آن وئيجه سخنهاي بسياري را در خود جاي داده است . در سانسكريت واژه بيجه موجود است كه به معني تخم و نژاد مي باشد . خاورشناسان بر اين باورند كه كل اين واژه به معني نژاد آريايي در پارسي امروزي معني مي دهد . در حقيقت به خاكهايي كه نژادهاي ايراني در آن ساكن هستند ائيرئينه وئيجه گفته مي شود . ايران به هيچ وجهه محدود به مرزهاي كنوني ايران نمي باشد . نام ايران در اوستا و نسكهاي باستاني پهلوي بسيار آمده است . در بيشتر اين نوشته هاي كهن پس از آمدن نام ايران درود و ستايش اهورامزدا خداي يكتاي ايرانيان پس از آن ذكر شده است . ايرانشهر نيز از نامهاي ديگر سرزمينهاي ايران است كه خاورشناسان بر اين باورند ماد خرد و بزرگ يا آتروپاتان ( همان آذربايجان امروزي ) و كردستانات نخستين زادگاه سرزمين ايرانشهر است . عده اي ديگر بر اين باورند ايران ويچ همان آذربايجان امروزي است . اين افراد با استناد بر بند دوازدهم از فصل 29 بندهش پهلوي نخستين زادگاه ايران ويچ را از آران و قفقاز و اطراف آذربايجان مي دانند . عده اي ديگر شهر ايراني خوارزم ( بين ازبكستان و تركمنستان ) را زادگاه ايران ويچ ميدانند . در ونديداد و كتيبه هاي خوارزم ايران ويچ را شهري بزرگ و سرد خوانده اند . به هر روي بين اين دو نظريه اختلاف وجود دارد ولي چيزي كه بر همگان آشكار است اين است كه معني واژه ايران در پارسي امروزي يعني خواستگاه و سرزمينهاي آريايي .

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 7:53 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

حکومتها و پادشاهان ایران همراه با بیوگرافی کامل هر یک از شاهان

  1- مادها 

  1- ديوکس ( ديااکو )  2- کياکسار ( هوخشتره   3- فرورتيس { فرااورت }  4- آستيیاگ

  2- هخامنشیان 

  1- کوروش کبیر  2- کبوجیه دوم  3- داریوش اول  4- خشایارشا اول  5- اردشیر اول  6- خشایارشا دوم  7- سغدیان  8- داریوش دوم  9- اردشیر دوم  10- اردشیر سوم  11- ارشک  12- داریوش سوم

  3- اشکانیان 
  1- ارشک ، اشک اول  2- تیرداد اول ، اشک دوم  3- اردوان اول، اشک سوم  4- فری یاپت ، اشک چهارم  5- فرهاد اول ، اشک پنجم  6- مهرداد اول ، اشک ششم  7- فرهاد دوم ، اشک هفتم  8- ارداون دوم ، اشک هشتم  9- مهرداد دوم ، اشک نهم  10- سنتروک ، اشک دهم  11- فرهاد سوم ، اشک یازدهم  12- مهرداد سوم ، اشک دوازدهم  13- ارد اول ، اشک سیزدهم  14- فرهاد چهارم ، اشک چهادهم  15- فرهاد پنجم یا فرهادک ، اشک پانزدهم  16- ارد دوم ، اشک شانزدهم   17- ونن اول ، اشک هفدهم  18- اردوان سوم ، اشک هجدهم  19- وردان ، اشک نوزدهم  20- گودرز ، اشک بیستم  21- ونن دوم ، اشک بیست و یکم   22- بلاش اول ، اشک بیست و دوم   23- پاکور ، اشک بیست وسوم  24- خسرو ، اشک بیست وچهارم  25- بلاش دوم ، اشک بیست و پنجم  26- بلاش سوم ، اشک بیست وششم   27- بلاش چهارم ، اشک بیست وهفتم  28- بلاش پنجم ، اشک بیست و هشتم  29- اردوان پنجم ، اشک بیست و نهم

  4- ساسانیان

  1- اردشیر اول  2- شاپور اول  3- هرمزد اول  4- بهرام اول  5- بهرام دوم  6- بهرام سوم  7- نرسی  8- هرمزد دوم  9- آذر نرسی  10- شاپور دوم  11- اردشیر دوم  12- شاپور سوم  13- بهرام چهارم  14- یزد گرد اول  15- بهرام پنجم  16- یزد گرد دوم  17- هرمزد سوم  18- پیروز اول  19- بلاش  20- قباد اول  21- خسرو انوشیروان  22- هرمزد چهارم  23- خسرو پرویز  24- شیرویه  25- اردشیر سوم  26- شهربراز  27- پوران  28- یزد گرد سوم

  5- طاهریان

  1- طاهر بن حسین معروف به ذویمینین   2- طلحه بن طاهر   3- عبدالله بن طاهر   4- طاهر بن عبدالله   5- محمد بن طاهر بن عبدالله

  6- علویان

  1- داعی کبیر  2- ناصر کبیر

  7- صفاریان

  1- یعقوب لیث صفاری

  2- عمرو ان لیث صفاری

  3- علی بن لیث صفاری

  4- طاهر بن محمد بن لیث صفاری

  5- خلف بن احمد 

  8- سامانیان   1- اسماعيل بن احمد

  2- ‌ احمد بن اسماعيل

  3- نصربن احمد

  4- نوح بن نصر

  5- عبد الملك بن نوح

  6- منصوربن نوح

  7- نوح بن منصور

  8- منصور بن نوح

  9- عبدالملك بن نوح

  9- آل زیار   1- مرداویج

  10- آل بویه

  1- على عماد الدوله  2- حسن ركن الدوله  3- احمد معز الدوله  4- عضد الدوله  5- جلال الدوله

  11- غزنویان 
  1- سبكتكين  2- محمود غزنوی  3- مسعود غزنوی

  12- سلجوقیان   1- رکن‌الدين طغرل‌بک بن سلجوق  2- عضدالدوله آلپ‌ارسلان  3- جلال‌الدوله ملکشاه  4- محمود بن محمد بن ملکشاه  5- معزالدین احمد سنجر

  13- خوارزمشاهیان   1- اتسز خوارزمشاه   2- ایل ارسلان   3- سلطانشاه   4- علاءالدین تکش   5- قطب الدین محمد بن تکش   6- جلال الدین منکبرنی

  14- صفویان 
  1- شاه اسماعیل اول  2- شاه تهماسب  3- شاه اسماعیل دوم  4- شاه عباس اول  5- شاه عباس دوم  6- شاه سلیمان  7- سلطان حسین

  15- افشاریان   1- نادر شاه افشار  2- شاهرخ شاه افشار

  16- زندیه   1- کریم خان زند  2- لطفعلی خان زند

  17- قاجاریه   1- آغا محمد خان قاجار  2- فتحعلی شاه قاجار  3- محمد شاه  4- ناصرالدین شاه  5- مظفرالدین شاه  6- محمد علی شاه  7- احمد شاه

  18- پهلوی

  1- رضا شاه پهلوی  2- محمد رضا شاه پهلوی

  . . .

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 7:52 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

کتيبه سازمان ملل کوروش بزرگ

 

 

http://www.mahfouzi-museum.com/uploads/images/maghalat/cyrus_cilinder.jpg 

 به نام او...

http://www.mahfouzi-museum.com/ImageThumbnailer.ashx?img=/uploads/images/maghalat/cyrus_cilinder.jpg&size=500

 

لوح استوانه ای گلی ساخته ی دست بشر در 2500 سال پیش نیز با حک نوشته ها بر روی آن آنچنان عظمتی یافته است که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در جهان نام             می برند.عبارات ارزشمند بر روی لوح آمال و آرزوهای دست نایافته تمامی انسان ها است.لوح مدینه فاضله ای را که در 2500 سال پیش وجود داشته است را برای بشر امروز تجسم کرده است و با زبان خاموش خود ویژگی های جامعه آرمانی را برای ما در قرن 21  گفته است. به قول مولانا که می فرمایند :

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم                                با شما نامحرمان ما خامُشیم

چون شما سوی جمادی می روید                             محرمِ جان جمادان چون شوید

از جمادی عالم جانها روید                                      غُلغُل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت                                     وسوسه ی تأویل ها نربایدت

چون ندارد جان تو قندیل ها                                     بهر بینش کرده ای تأویل ها

نوشته های حک شده بر روی این لوح که به خط میخی اکدی(بابلی نو) می باشداز زبان حاکم و امپراطوری گسترده ایران بیان شده است که نشانی از خردورزی ، تعقل ، عشق و توجه به ارزش های والای انسانی دارد و این یکی از مهمترین دلایل ارزشمندی و ماندگاری  این لوح استوانه ای شده است.

نوشته های این منشور در 45 سطر نگاشته شده است و احترام به ملل و نحل و ادیان یکتاپرستانه با بردباری تمام تبیین شده است.

حاکم جباری که پیش از کوروش بزرگ بر سرزمین بابل(عراق کنونی) فرمانروایی داشته است؛ چنان که در سطر 8 آمده است: «....او مردم را به سختی معاش دچار کرد.هر روز به شیوه ای ساکنان شهر را آزار می داد. او با کارهای خشن خود مردم را نابود می کرد..همه ی مردم را.»

و در سطر 10: «... مردم از خدای بزرگ می خواستند تا به وضع همه ی باشندگان روی زمین که زندگی و کاشانه شان رو به ویرانی می رفت ، توجه کند...»

در سطرهای بعد سخن از عدالت و دادگری کوروش با همه مردمان رفته است. سطر 14:     «... کوروش با راستی و عدالت کشور را اداره می کرد . مردوک ، خدای بزرگ ، با شادی از کردار نیک و اندیشه نیک این پشتیبان مردم خرسند بود.»

نوشته های این لوح بیان می کند که کوروش با آن که قلمرو حکومتی بسیار پهناور و قدرت زیادی داشت اما در اوج قدرت فروتنانه و بردبارانه، انسان ها را با هر دین و عقیده خداپرستانه آزاد گذاشت و اجازه داد که آنها به عبادت پروردگار در نیایشگاه های خود بپردازند.وی توانست همزیستی مسالمت آمیزی بین ملل و نحل فراهم سازد.

تلاش برای براندازی برده داری یکی دیگر از افتخارات ایرانیان در 500 سال پیش از میلاد مسیح می باشد.چنان چه در سطر 26 آمده است : « من برده داری را برانداختم . به بدبختی آنان پایان بخشیدم . فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند...»

سطر 32 : « فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بگشایند . ... همه ی مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاههای خود برگرداندم. خانه های ویران آنان را آباد 

کردم. همه ی مردم را به همبستگی فرا خواندم.»

کوروش همگان را به راستی و دفاع از کرامت انسانی فرا می خواند ، وی در سرتاسر لوح تنها از پروردگار یاری گرفته است که نشان دهنده ی موحد بودنش می باشد.

بعضی از پژوهشگران با یکسان دانستن شخصیت کوروش و ذوالقرنین وی را شخصیت آسمانی و الهی دانسته اند ، اگر این فرضیه هم اثبات نشود ، اندیشه ، گفتار و کردار کوروش پیامبرگونه بوده است ، که به همگان خصوصاً سردمداران حکومت ها درس انسانیت می دهد. کوروش نماد فردی از ملت ایران با اعتقادات ارزشمند آسمانی و انسانی در 2500 سال پیش می باشد.

 منشور کوروش تنها نمونه ای از مکتوبات دفاع از حقوق و عدالت و کرامت انسانی          می باشد.کتیبه ی داریوش بزرگ در نقش رستم نیز بیان کننده دفاع از حقوق و عدالت و     کرامت های انسانی اند آن چنان که در  بند ۲و 3 این کتببه آمده است : « ..به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل (است) که (شخص) ضعیف از طرف توانا (به او) بدی کرده شود. نه آن مرا میل (است) که (شخص) توانائی از طرف ضعیف (به او) بدی کرده شود.

آنچه راست (است) آن میل من (است). مرد دروغگو را دوست نیستم. تند خو نیستم. آن چیزهایی را که هنگام خشم بر من وارد می‌شود سخت به اراده نگاه می دار.»

در کتیبه های بیستون و گنجنامه همدان نیز شاهان هخامنشی دوام حکومت خویش را تنها با یاری خداوند یکتا مدد می جویند.

روحیه ی عدالت طلبی ، آزادی اعتقادات ارزشمند آسمانی و مبارزه با ستم و تکریم نفس انسانی و مبارزه با برده داری در 2500 سال پیش ، نشان دهنده روحیه ملی گرایی و انسانی ایرانیان بوده است که قبل از ظهور دین مبین اسلام وجود داشته است. با ورود دین آسمانی اسلام به ایران و آمیخته شدن روحیه ملی گرایانه و انسان دوستانه با روحیه متعالی دین گرایی ، دفاع از عقاید پاک و اندیشه های ناب انسانی بیشتر مورد اهمیت قرار گرفت و تأکید به عدالت محوری و دفاع از حقوق انسانی بنا به دستورات مؤکد قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفت. قلوب پاک ایرانیان موحد آماده ی پذیرش ندای آسمانی دین اسلام بودند و اسلام را به عنوان حقیقت توحیدی پذیرفتند، زیرا ایرانیان همواره در طول تاریخ طلایه دار کلام حق بوده اند.

امروزه بعد از گذشت دوهزار و پانصد سال جوامع بشری دچار بحران شده است و بیش از هر زمانی به مفاد منشور ارزشمند کوروش نیازمند است. امروز حکومت ها نیازمند بازنگری مجدد در رفتار ، گفتار ، کردار ، منطق، اصول ، اندیشه ها و مرام خود می باشند و منشور کوروش سند معتبری برای رجوع به اصول انسانی و الهی می باشد .

کوروش بابل را بدون هیچ خونریزی فتح کرد ، مردمانش را از زیر ظلم و ستم حاکم جابر آن عصر(نبوکد النصر)رهانید و آرامش را به عنوان عطیه به مردمانش بازگردانید، در صورتی که امروزه می بینیم در عراق آمریکا به بهانه مبارزه با حکومت دیکتاتوری صدام و نجات مردمانش به این کشور حمله می کند، صدام را سرنگون می سازد. اما چقدر خون بر زمین ریخته شد، آیا آرامش به مردمانش بازگردانیده شد؟آیا در افغانستان صلح و دوستی حکم فرما گردید؟

کوروش اجازه می دهد که نیایشگاهها دوباره باز سازی شوند، و مردمان به عبادت پروردگار خود با هر دینی که دارند بپردازند، اما امروزه می بینیم مساجدی را که به آتش می زنند، به مقدسات مسلمانان(کتاب آسمانی قرآن) اهانت می کنند ، در صورتی که این کتاب آسمانی سراسر نور و رحمت برای همه جهانیان فرستاده شده است.در این کتاب آسمانی تنها روی سخن با مسلمانان نیست، سخن از دین های پیشین یهود و مسیح نیز رفته است.به ابعاد انسانی ، کرامت نفس ،فضیلت ها، خوبی ها و پاکی ها تأکید شده است و مرجع کاملی برای تمام آزادگان جهان می باشد؛ امروز فردای عالم است پر از غبار تجدد به بیراهه شتافته ، بریده از مبدا فیض و عمارت های خود بنیاد بر آن بسیار است ، خون و خصومت در آن موج میزند...و ما در انتظار پس فردای عالم که رجعت به خویشتن است ، محبت و همزیستی و انسانیت در آن موج میزند، حقیقت دین حنیف در آن آشکار میشود و مردمان به هم لبخند میزنند.

لوح سفالین استوانه ای که از آن به عنوان منشور حقوق بشر کوروش یاد می کنند ، در سال 538 پیش از میلاد در زمان کوروش دوم هخامنشی پادشاه و بنیانگذار امپراطور عظیم هخامنشی نگاشته شده است.

جنس این لوح از گل پخته شده است ، چه شگفت انگیز است! ...خداوند انسان را از این گل بی ارزش خلق نموده است ، و با دمیدن روح خویش بر گِل ، انسان را به بالاترین مرتبه رسانید.تا جایی که خود می فرماید:« فتبارک الله احسن الخالقین...»

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 7:50 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

زنان و شاهدخت های نامدار ایرانی پیش ازحمله اعراب به ایران و سال‌های آغازین اسلام

فهرست زیر فهرستی از نامهای زنان حقیقی ایرانی (به ترتیب حروف الفبا و همراه با بیوگرافی کامل آنها) میباشد که پیش ازحمله اعراب به ایران یا در خلال این حملات و سال‌های آغازین اسلام در ایران می‌زیستند. این فهرست دربرگیرنده نام زنان افسانه‌ای و اسطوره‌ای نمی‌شود.

آباندخت همسر داریوش سوم

[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 7:45 ] [ صفر مهاجری ] [ ]
 

 

 

ارتباط عجيب قرآن با بدن انسان

 

قرآن کریم و بدن انسان ( استخوان )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قرآن کریم  و بدن انسان

در مقالات قبلی درباره عدد 78 سخنان زیادی آورده شده و دلایل فراوانی در باره خارقالعاده بودن آن ذکر شده است .

حال در این مقاله به اصلی ترین اعجاز 78 می پردازیم که در بدن انسان است . دلایل  ما  بایستی  کاملاً علمی باشد تا زیبایی در آن به اوج خودش برسد و ما نیز این  کاررا با توکل بر الله متعال انجام می دهیم انشاء الله .

***

با توجه به کل کتابهای استخوان شناسی :

کل استخوانهای بدن 206 است .

50+78+78= 206

 

* تعداد کل استخوانهای بدن انسان با توجه به کتابهای آناتومی اسنل و دکتر بهرام الهی و ...206 عدد است به ترتیب زیر :

*** 1 با توجه به کتاب اسنل :

 

نام

غیر قرینه

قرینه

Skull *1                          

8

 

 Face*2                          

14

 

Hvoid*3                         

1

 

Vertebrae*4                    

26

 

Sternum*5                      

1

 

Auditory ossiclrs*6         

 

6                        (3*2)

Ribs*7                            

 

24                    (12*2)

Cavicle*8                         

 

2                        (1*2)

Scapule*9

 

2                        (1*2)

Humerus*10

 

2                        (1*2)

Radius*11

 

2                        (1*2)

Ulna*12

 

2                        (1*2)

Carplas*13

 

16                      (8*2)

Metacarplas*14

 

10                      (5*2)

Phalanges*15

 

28                    (14*2)

Innominatcs(hip)bone*16

 

 2                       (1*2)

Femur*17

 

 2                       (1*2)

Patella*18

 

 2                       (1*2)

Fibula*19

 

 2                       (1*2)

Tibia*20

 

 2                       (1*2)

Tarsals*21

 

 14                     (7*2)

Metatarsals*22

 

 10                     (5*2)

Phalanges*23

 

 28                   (14*2)

تعداد کل

50

156           (78*2)

 

 

*** 2با توجه به کتاب دکتر بهرام الهی :

*1 کاسه سر و صورت            (21+1)                   22

* 2 استخوانکهای گوش میانی    ( 2*3 )                6

*3  ستون مهره ای در بالغین     ( 7+12+5+1+1)      26

*4 دنده ها و استرنوم               (2*12 +1 )             25

*5 استخوان هیوئید                                               1

*6 استخوانهای اندام فوقانی    ( 2*32 )                   64

*7 استخوانهای اندام تحتانی    ( 2*31 )                   62

                                         50+78+78                 206

 * در حالت ساده تر :

* قسمت استخوانهای قرینه :

 *1 دست راست :                           *2 دست چپ :

                            

* بند انگشتان                          14                *  بند انگشتان                        14

* كف دست                             5                  * كف دست                           5

* مچ دست                              8                  * مچ  دست                           8

* ساعد ، بازو ، ترقوه، كتف       5                 * ساعد ، بازو، ترقوه ، كتف       5

                                           32                                                          32

***********************                 ***********************

 *3 پا ي راست :                       *4 پاي چپ :

 *بند انگشتان                            14         * بند انگشتان                             14

*كف پا                                   5           * كف پا                                     5

* مچ پا                                   7           * مچ پا                                      7

* ساق ، ران ، كشكك ، خاصره    5           * ساق ، ران، كشكك ، خاصره        5

                                           31                                                        31

***********************            *************************

*5  سينه راست:                         * 6 سينه چپ :

* قسمت راست قفسه سينه :       12           *  قسمت چپ قفسه سينه :             12

*********************                *************************

 

* 7  گوش راست :                  *  8 گوش چپ :

 

* قسمت راست گوش مياني :    3               *  قسمت چپ گوش مياني  :         3

 

**********************             *************************

**********************               ************************

 

                          راست   78                                                      چپ  78                   

 

* قسمت استخوانهای غیر قرینه :

* سر :

* جمجمه 8 + صورت 14 + فك  1  =                                  22

 

* كمر:

* گردني 7 + سينه اي 12 + كمري 5 + دنبالچه 1 + خاجي 1 =  26

 

* استخوان هيوئيد  زبان                                                       1

 

* استخوان جناخ سينه                                                          1

 

                                                                                      50

***

با توجه به کل کتابهای استخوان شناسی :

کل استخوانهای بدن 206 است .

50+78+78= 206

  

***

عدد 78 در بالا کاملا در بدن انسان مشهود است. در بدن انسان 78 استخوان در سمت راست وجود دارد که قرینه 78  استخوان سمت چپ بدن انسان است.

 

حال به بررسی 78 در قرآن کریم می پردازیم :

* 1 اولین 78 قرآن کریم تعداد حروف مقطعه است .

 

ردیف

حروف مقطعه

تعداد

1

الم

3

2

الم

3

3

المص

4

4

الر

3

5

الر

3

6

الر

3

7

المر

4

8

الر

3

9

الر

3

10

کهیعص

5

11

طه

2

12

طسم

3

13

طس

2

14

طسم

3

15

الم

3

16

الم

3

17

الم

3

18

الم

3

19

یس

2

20

ص

1

21

حم

2

22

حم

2

23

حم * عسق

5

24

حم

2

25

حم

2

26

حم

2

27

حم

2

28

ق

1

29

ن

1

جمع

 

78

 

. حال اصل آیات :

 

تعداد حروف

 

19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾

17

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿2﴾

12

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾

11

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾

19

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾

78

 

 

*3 البته یک 78 دیگر در قرآن کریم وجود دارد یعنی همان اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم ( ص ) :

 

 

 

تعداد حروف

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿1﴾

18

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿2﴾

15

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿3﴾

14

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿4﴾

13

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿5﴾

18

 

78

 

 

***   بحث اصلی ما روی حروف مقطعه است و تعداد عجیب آن که 78 است و برابری آن با استخوانهای سمت چپ و راست که هر کدام 78 و 78  است .

در باره حروف مقطعه تفسیرهای زیادی وجود دارد و برداشت ما نیز این است که یکی از اسرار آن استخوانهای بدن انسان است . حال با یک حدیث مشهور از رسول اکرم ( ص ) که اهل سنت و اهل تشیع آن را قبول دارند موضوع را روشن تر می کنیم .

 

الصّلاة عمود الدّین .

نماز ستون دین است .

 

* نکته 1 : نماز ستون دین است .

* نکته 2 : ستون نماز سوره الحمد است .

* نکته 3 : ستون سوره الحمد 5 آیه اول آن است .

* نکته 4 : سوره الحمد برابر کل قرآن است .

* نکته 5 : ستون قرآن حروف مقطعه است .

طبق تحقیق ملا عبدالله احمدیان در کتاب قرآن شناسی در داخل و خارج ایران کل حروف بکار گرفته شده در قرآن کریم  همان 14 حرف مقطعه است که به 29 صورت متفاوت تلفظ می شود به صورت جدول زیر :

توجه کنید که قرآن کریم به صورت صدا نازل شده است .

 

این شکل نوشته می شود

ین شکل خوانده می شود

1- ا

ا ء

2- ح

ح ج خ

3- ط

ط ظ د ذ

4- س

س ش

5- ر

ر ز

6- ع

ع غ

7- ص

ص ض

8- ق

ق ف و

9- ی

ب ت ث ی

10- ن

ن

11- ل

ل

12- م

م

13- ک

ک

14- ه

ه

 

* و از این گذشته اگر تعداد حروف مقطعه رانسبت به حروف دیگر در قرآن کریم  حساب کنیم به ستون بودن این حروف بیشتر واقف می شویم .

 

 

 

 

ردیف

حرف

تعداد

 

 

1

ء

1525

 

 

2

ا

59596

 

 

3

ب

11603

 

 

4

ت

10501

 

 

5

ث

1414

 

 

6

ج

3317

 

 

7

ح

4364

 

 

8

خ

2497

 

 

9

د

5991

 

 

10

ذ

4932

 

 

11

ر

12627

 

 

12

ز

1599

 

 

13

س

6124

 

 

14

ش

2124

 

 

15

ص

2072

 

 

16

ض

1686

 

 

17

ط

1273

 

 

18

ظ

853

 

 

19

ع

9405

 

 

20

غ

1221

 

 

21

ف

8748

 

 

22

ق

7034

 

 

23

ک

10497

 

 

24

ل

38639

 

 

25

م

27071

 

 

26

ن

27383

 

 

27

و

25597

 

 

28

ه

17325

 

 

29

ى

25843

 

 

 

 

332861

 

 

* حروف مفطعه : 249253:

 

1

ط

1273

2

ص

2072

3

ح

4364

4

س

6124

5

ق

7034

6

ع

9405

7

ک

10497

8

ر

12627

9

ه

17325

10

ى

25843

11

م

27071

12

ن

27383

13

ل

38639

14

ا

59596

 

 

249253

 

 

* حروف غیر مقطعه :  83608:

 

 

1

ء

1525

2

ظ

853

3

غ

1221

4

ث

1414

5

ز

1599

6

ض

1686

7

ش

2124

8

خ

2497

9

ج

3317

10

ذ

4932

11

د

5991

12

ف

8748

13

ت

10501

14

ب

11603

15

و

25597

 

 

83608

·       در اینجا به وضوح دیده میشود که تقریبا  حروف مقطعه 3 برابر سایر حروف در قرآن کریم است .

 

 

دقیقا مثل آب در بدن انسان و هیدروژن در هوا .

که نزدیک 78% حجم های ذکر شوده را شامل میشوند

 

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 9:21 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

در ژاپن،  تاثير "بسم الله الرحمن الرحيم" بر اب زمزم بررسي شد  

 http://www.payamedanesh.com/UserFiles/Image/zmzm3(2).jpg

با توجه به آزمايش‌ها و مطالعات زيادی كه بر آب زمزم انجام‌‌شد، اين نتيجه به دست‌آمد كه اگر يك قطره از زمزم با هزار قطره آب معمولی مخلوط‌شود، بلورهای تشكيل‌دهنده آن تغيير شكل‌داده و خاصيت زمزم را پيدامی‌كنند. ...

 

 

 مركز پژوهشی «هادو» در توكيو در تحقيقی جامع با استفاده از فن‌آوری نانو، تأثير تلاوت آيات الهی بر روی آب زمزم را مورد بررسی‌ قرارداد.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری الثورة يمن، «ماسارو ايموتو»، رييس مركز پژوهشی هادو در توكيو با بيان اين‌كه در اين تحقيق به نتايج ارزنده و عجيبی دست‌يافته‌اند، گفت: تلاوت آيه «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم» تأثير عجيبی بر روی بلورهای آب زمزم دارد، به طوری كه هنگام تلاوت اين آيه مبارك حباب‌های زيبايی بر روی اين آب تشكيل‌می‌شود.

اين پژوهشگر ژاپنی همچنين گفت: از بزرگ‌ترين تجاربی كه در نتيجه آزمايش بر روی آب زمزم به دست‌آمده، اين است كه هنگامی كه در كنار ظرفی از آب زمزم آياتی از قرآن‌كريم تلاوت‌‌شود، بلورهايی رمزگونه و زيبا بر روی آن شكل‌می‌گيرد.

رييس مركز پژوهشی هادو با اشاره به اين‌كه آب زمزم ويژگی‌های خاصی دارد كه تغيير در آن امكان‌پذير نيست، افزود: اين آب ويژگی‌های منحصر به فردی دارد كه در ساير آب‌ها يافت‌نمی‌شود.

وی گفت: با توجه به آزمايش‌ها و مطالعات زيادی كه بر آب زمزم انجام‌‌شد، اين نتيجه به دست‌آمد كه اگر يك قطره از زمزم با هزار قطره آب معمولی مخلوط‌شود، بلورهای تشكيل‌دهنده آن تغيير شكل‌داده و خاصيت زمزم را پيدامی‌كنند.

ماسارو ايموتو كه صاحب نظريه «تأثيرپذيری اشكال ذرات آب از عوامل خارجی» است، تصريح‌كرد: تا به حال هيچ لابراتوار و يا آزمايشگاهی نتوانسته‌است ويژگی‌های خاص اين آب را تغييردهد.

 آب به صورتي زنده و تأثيرپذير به هر يك از احساسات و انديشه‌هايمان پاسخ مي‌دهد. كاملا روشن است كه آب به آساني، ارتعاشات و انرژي محيطش را به خود مي‌گيرد و جذب مي‌كند؛ خواه آلوده، سمي يا راكد و كهنه باشد. كار غيرعادي «ايموتو»، نمايشي پرهيبت است و ابزاري قدرتمند كه مي‌تواند، درك ما را از خودمان و جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم، براي هميشه تغيير دهد. هم‌اكنون مدرك قوي و محكمي داريم كه مي‌توانيم به طور مثبت، خود و سياره خود را با انتخاب افكاري كه براي انديشيدن برمي‌گزينيم و راه‌هايي كه اين افكار را به فعليت مي‌رساند درمان نموده تغيير شكل دهيم.
در پايان بد نيست بدانيد كه آقاي ماسارو ايموتو تحقيقاتي نيز بر روي اسلام و تأثير مفاهيم اسلامي بر روي آب داشته است.

 وي بر روي پروژه‌اي فعاليت‌ تحقيق كرد كه بر اساس 99 نام الله، 99 تصوير از آب را جمع‌آوري مي‌كند.
اين هم نقل قول مستقيم مطلبي از سايت آقاي ماسارو ايموتو در همين زمينه:

That project is the 99 names of God in Islam. We are hoping to create a photograph book of crystals showing 99 different names of God. Below is a sample of how it looks like. There are 99 of those and we spend two years going through all of them. We formally asked Masaya to edit the design and hopefully the book will be ready within this year. With this I will debut my work in the Islamic world. I feel the increasing need to keep myself physically healthy for this.

ترجمه:
اين پروژه در اسلام "99 نام خدا" ناميده مي شود. ما اميدواريم كه يك كتاب تصويري از كريستال ها چاپ كنيم كه 99 تا از اسامي خدا را نشان مي دهند، شكل زير نمونه اي از اين است كه اين كريستال ها چطور به نظر مي آيند. از اين كريستال ها 99 تا وجود دارند و ما 2 سال از وقتمان را صرف جمع كردن آنها كرديم ، ما به طور رسمي از "ماسايا" درخواست كرديم كه اين طرح ها را دوباره تصحيح كند و ما اميدواريم كه اين كار تا آخر سال به اتمام برسد. با اين امر من اولين كار خود در دنياي اسلام را به انجام خواهم رساند. فكر كنم نياز دارم خودم را از لحاظ جسمي سالم نگه دارم تا بتوانم اين كار را به اتمام برسانم.

خداوند مي‌فرمايد هرآن چه در زمين و آسمان است مرا تسبيح مي‌كند. تا به حال از خود پرسيده‌ايد اين جمله چه معنايي دارد؟

هر ذره‌اي در عالم هستي داراي ادراك و درك و فهم و شعور است. همه ذرات عالم هوشمندانه در مقابل خداي خودشان تعظيم و تسبيح مي‌كنند. همه ذرات هستي در محضر خدا هستند و تعبد در مقابل خدا دارند. همه ذرات هستي در ازاي تك تك اتفاقاتي كه در عالم اتفاق مي‌افتد از خودشان واكنش نشان مي‌دهند. و اين فقط من و شما نيستم كه هوشمندانه رفتار مي‌كنيم.
آب يكي از اينهاست. آب خوب و بد را مي‌فهمد. آب زشت و زيبا را مي‌فهمد. آب دعا را مي‌فهمد. آب اهانت و فحش را مي‌فهمد. آب تفاوت قائل است بين فكر مثبت و فكر منفي. آب تفاوت قائل است بين نوشته مثبت و نوشته منفي. آب تفاوت قائل است بين رفتار خوب و رفتار بد. و براي همه اين به صورت هوشمندانه واكنش نشان مي‌دهد.
آب پيام بسيار مهمي براي ما دارد. آب به ما مي‌گويد كه نگاهي عميق‌تر به خود بيندازيم. وقتي از نگاه آب به خود مي‌نگريم، اين پيام به نحوي شگفت‌آور شفاف و واضح مي‌شود. ما مي‌دانيم كه زندگي انسان به طور مستقيم با كيفيت آب هم در درون و هم در اطراف ما ارتباط دارد.

يك محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند.
نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه‌هاي فراواني از كريستال‌هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر است.
پروفسور «ماسارو ايموتو» (Masaru Emoto) ‌كه يافته‌هاي خود را با استفاده از حدود 10 هزار آزمايش جمع‌آوري نموده، در سه جلد كتاب ارائه كرده است و معتقد است كه مفاهيم متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب تأثير مي‌گذارد.
اين دانشمند ژاپني كه فارغ‌التحصيل دانشگاه يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي به نام SHM در ژاپن است كه امور تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را در آنجا انجام مي‌دهد.
او مي‌گويد آب، پيام مهمي براي ما دارد. آب به ما مي‌گويد كه نگاه عميق‌تري به خودمان بيندازيم. زماني كه با آيينه آب به تماشاي خود مي‌نشينيم، اين پيام به طور شگفت‌آوري خود را شفاف و درخشان مي‌كند. مي‌دانيم كه زندگي بشر مستقيماً به كيفيت آبي كه در اطراف ما يا درون بدن ماست، روي آورده است. تصاوير و اطلاعات ارائه‌شده در اين مقاله،‌ بازتابي از فعاليت «ماسارو ايموتو»، محقق خلاق و روياپرداز ژاپني است. «ايموتو» كتابي با نام «پيغام آب» منتشر كرده كه برگرفته از يافته‌هاي تحقيقات جهاني وي است. اگر شما نسبت به تأثيرپذيري افكارتان از وقايع درون يا پيرامونتان شك و ترديد داريد، اطلاعات و عكس‌هايي كه در اينجا آورده شده را ببيند. اين تصاوير مستقيماً بر اساس نتايج به دست آمده در كتاب انتشاريافته «ايموتو» است، مطمئناً در فكر و ذهن شما دگرگوني پديد مي‌آورد و عقايد شما را عميقاً تغيير خواهد داد.
بنا بر آنچه در كتاب «ايموتو» آمده است، ما به مدارك حقيقي دست يافته‌ايم كه نشان مي‌دهد، انرژي ارتعاشي بشر، افكار، نظرات، موسيقي، دعا و نيايش بر ساختار مولكولي آب اثر مي‌گذارد.
آب، ماده‌اي بسيار سازگار است، به گونه‌اي شكل فيزيكي آب به آساني با محيطي كه در آن هست، انطباق پيدا مي‌كند و نه تنها از نظر فيزيكي تغيير مي‌كند، بلكه شكل مولكولي آن نيز تغيير مي‌يابد. انرژي يا ارتعاشات محيط، شكل مولكولي آب را تغيير مي‌دهد. از اين جنبه، نه تنها آب توانايي آن را دارد كه از حيث ديداري، محيط خود را منعكس كند، بلكه از حيث مولكولي هم در انعكاس محيط اطراف خود عمل مي‌كند.
«ايموتو»، تغييرات مولكولي آب را به وسيله تكنيك‌هاي عكسبرداري ميكروسكوپ‌هاي الكترونيكي و مشاهده آن به صورت سند و مدرك درآورده است. از آنجايي كه فرم كريستالي آب هنگامي نمايان مي‌شود كه آب منجمد شده باشد، به همين منظور وي قطراتي از آب را به صورت يخ درآورده و سپس آنها را در يك فضاي تاريك ميكروسكوپي مورد آزمايش كه از قابليت‌هاي عكاسي برخوردار بوده، قرار داده است. تحقيقات وي، آشكارا تغيير شكل ساختار مولكول آب را به نمايش گذاشته است و اثر محيط بر ساختار آب را نشان مي‌دهد.
برف، بيش از چندين ميليون سال است كه بر زمين فرود مي‌آيد و همان‌گونه كه مي‌دانيم، هر دانه برف‌، داراي شكل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. با تبديل آب به يخ و عكسبرداري از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنكردني‌اي آب دست پيدا مي‌كنيد.
«ايموتو» به تفاوت‌هاي جالب‌توجهي در ساختار كريستالي و بلوري آب دست يافته است كه از منابع گوناگون و شرايط مختلف در روي كره زمين تهيه شده‌اند. آبي كه از نخستين محل خود از كوه جاري مي‌شود و چشمه‌هايي كه جاري هستند، طرح‌هاي هندسي بسيار زيبايي از الگوهاي كريستالي‌شده خود ارائه مي‌دهند. آب آلوده و سمي كه از نواحي پرجمعيت و صنعتي به دست آمده است و آب راكد كوله‌هاي آب و سدهاي ذخيره، به صراحت ساختارهاي كريستالي تغييريافته و برحسب اتفاق شكل‌گرفته آب را كه به صورت بلورهاي تخريب شده و نا منظم است، نشان مي‌دهد.
ايموتو معتقد است آبهايي جاري هستند منتهي از ميان شهرها مي‌گذرند نياز شكل مولكولي زشتي به خود مي‌گيرند. آبهايي كه راكند به دليل راكد بودن زشت مي‌شوند، چرا كه هستي با ركود مخالف است، آبهايي كه جاري هستند و از بين شهرها عبور مي‌كنند به دليل طيف غالب افكار منفي در شهرها واكنش منفي از خود نشان مي‌دهند

* واکنش خوب آب :
 ايموتو معتقد است كه خلوص نيت در دعا بسيار مؤثر است. آنهايي كه خالص‌تر دعا مي‌كردند شكل آب زيباتر مي‌شود. وي به اين نتيجه رسيد كه در دعاهاي گروهي اگر عده‌اي باشند كه افكار منفي داشته باشند تأثير مثبت دعاهاي ديگر از بين مي‌روند.

 * حال واکنش بد آب :

آقاي ايموتو معتقد است نه تنها افكار و رفتار ما، بلكه نوشته‌هاي ما بر مولكول‌هاي آب تأثير گذارند.
به همين منظور آب را در ظرف شيشه‌اي ريخت و بر روي كاغذ عبارات مختلفي را نوشت و بر روي ظرف آب چسباند. وي عبارات مختلفي از قبيل اسامي شخصيت‌هاي خوب و بد و عبارات زشت و زيبا را امتحان كرد.
سپس آب درون بطري را آزمايش مي‌كرد كه نتايج زير نمونه‌اي از آزمايش‌هاي وي است:

 
آزمايش بر روي بطري با برچسب نوشته‌ «آدولف هيتلر»

 ايموتو بر روي ظرف آب نوشت: I Will Kill You (مي‌خوام بكشمت!) و تصوير را مشاهده كرد:

 وي سپس براي آب مورد آزمايش موسيقي هوي‌متال پخش كرد كه تصوير بالا نتيجه اين آزمايش است

به راحتي مشخص است كه كريستال‌هاي آب كاملا تخريب شده است.

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 9:14 ] [ صفر مهاجری ] [ ]

 

نام بنا: خانه خادم باشی

نام شهرستان: اردبیل

آدرس بنا: محله اوچدکان کوچه سرتیپ آباد- خانه خادم باشی

قدمت : قاجار

عرصه: 20/1320مترمربع

اعیان: 75/630 مترمربع

موقعیت جغرافیایی شهرستان اردبیل

شهرستان اردبیل مرکز استان اردبیل می باشد که از شمال به شهرستان مشگین شهر، از شرق به شهرستان نمین، از جنوب شهر کوثر، از جنوب غربی به شهرستان میانه و از غرب به شهرستان نیز محدود می گردد.

آب و هوای اردبیل سرد و خشک بوده، بیشترین درجه حرارت در تابستان ها به 35 درجه بالای صفر و کمترین آن در زمستان به 25 درجه زیر صفر می رسد.

میزان باران سالیانه این شهر به طور متوسط در حدود 380 میلیمتر می باشد.

موقعیت فعلی اثر:

این حمام تاریخی در محله قدیمی ملاهادی و در کوچه ملاهادی واقع است.

تاریخچه و وجه تسمیه اثر:

این همانند اکثر حمام های قدیمی اردبیل متعلق به دوره قاجار است. این حمام را به خاطر اینکه در محله ملاهادی قرار گرفته ملاهادی نام نهاده اند.  

سوابق پژوهشی اثر (شناسایی، بررسی گمانه زنی، حفاری، ...)

شناسایی، تهیه پروژه آسیب شناسی و مدارک ثبتی و مستندسازی اقدامتی است که در مورد این اثر انجام گرفته و یا در حال انجام می باشد.

نوع و توضیحات مالکیت اثر:

مالکیت اثر شخصی و وقفی است و هم اکنون جهت مرمت در اختیار میراث فرهنگی اردبیل می باشد.

اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

بنای این حمام در خارج از بافت تاریخی قرار گرفته و اقدامات تعیین حریم در خصوص آن انجام نگرفته است.

ویژگی اثر:

این حمام یکی از حمامهای تاریخی اردبیل است که در محله قدیمی ملاهادی و در کوچه ملاهادی واقع است. حمام از دو بخش مجزای زنانه و مردانه تشکیل شده است و دو حمام بوسیله فضای ارتباطی بین آنها به همدیگر راه دارند، که در این قسمت فضاهای الحاقی از جمله دوشهای انفرادی به صورت نیمه ساخت قرار دارد که به بهره برداری نرسیده اند.

قسمت مردانه:

اولین فضایی که در این قسمت می بینیم هشتی ورودی است که 30/1 متر پایین تر از سطح معبر خیابان قرار گرفته، بعد از هشتی وارد فضایی می شویم که از نظر هندسی به شکل هشت ضلعی نامنتظم می باشد و سربینه نام دارد. در این فضا سکوهایی جهت تعویض  

 

بخش بیرونی:

اعیانی این بخش در قسمت های شمال، شرق و غرب بنا ساخته شده است. در قسمت غرب تالاری (حسینیه) با تزئینات نقاشی و ارسی وجود داشته که در اثر آتش سوزی آسیب دیده، زیرزمین به طور سرتا سری در زیر طبقه همکف این بخش قرار دارد.

بخش اندرونی:

اعیانی بخش اندرونی در قشمت شمالی و شرقی در دو طبقه بنا شده است که طبقه اول اعیانی در قسمت شرق مسکونی و طبقه دوم آن مخروبه می باشد، این بخش فاقد زیرزمین است.

ورودی به قسمت شمالی با یک پله اختلاف سطح ممکن می شود که به راهرو مربع شکلی متصل می شود. در پلان طبقه دوم با گذر از دو پله به راهرویی وارد می شویم که از یک سو به سرویس بهداشتی و از سوی دیگر به زیرزمین ارتباط دارد. زیرزمین این بخش فقط در زیر تالار امتداد دارد.

مشخصات اثر:

الف) تپه

ب) بنا (تزئینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و ...)

بخش اندرونی بنا فاقد تزئینات خاصی بوده و تنها در قسمت بیرونی (حسینیه) تزئینات نقاشی و ارسی زیبایی وجود داشته، قسمت های خارجی (حیاط) دارای طاق نماها و تزئینات آجری هفته و راسته (حصیری) می باشد.

بنا دارای پی سنگی با ملات شفته آهک و ازاره سنگی به ارتفاع یک متر است.

 

نوع بهره برداری اثر (قبلی، فعلی، پیشنهادی)

بنا در گذشته کاربری مسکونی داشته ولی هم اکنون بخشی از آن تخریب و متروکه شده و تنها در یکی از قسمت های بخش اندرونی خانواده ای زندگی می کنند. پیشنها می شود بنا پس از تملک و مرمت با کاربری فرهنگی – توریستی مورد استفاده قرار بگیرد.

توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر:

با توجه به آنچه از ظاهر بنا بر می آیاد هیچ گونه دخل و تصرف خاصی در آن مشاهده نمی شود.

توضیح تعمیرات گذشته بنا:

با ملاحظه در قسمت های مختلف و ظاهر بنا می توان گفت که تعمیرات قابل ذکری در بنا صورت نگرفته است.

شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب های وارده:

عمده آسیب های وارده به این بنا در بخش بیرونی آن رخ داده از آن جمله تالار حسینیه در ضلع غربی حیاط بیرونی همانطور که گفته شد به علت آتش سوزی آسیب دیده است. ساختمانهای قسمت شمالی حیاط بیرونی نیز سالم نیست به خصوص سقف های این بخش به علت بار زیاد سقف، پوسیدگی تیرهای چوبی، رطوبت نزولی و ... تخریب شده است.

بنای ضلع شمالی حیاط اندرونی تقریباً سالم مانده اما در ضلع شرقی این بنای دو طبقه دیده می شود که طبقه اول سالم و مسکونی بوده ولی سقف طبقه دوم فرو ریخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 ] [ 7:40 ] [ صفر مهاجری ] [ ]
 

درياچه ها وتالاب ها   1-درياچه نئور:

درياجه نئور در فاصله 42 كيلومتري جنوب شرقي اردبيل در ارتفاع 2480 متري از سطح دريا  قرار دارد

2- درياچه شورابيل:

 درياچه شورابيل به صورت يك حوضه بسته رسوبي در يك ناوديس نا متقارن كم عمق دركوهپايه هاي جنوب شهر اردبيل(رسوبات نئوژن) به وسعت 170 هكتار در محدوده شهر اردبيل واقع شده است.ارتفاع  درياچه از سطح دريا 1365 متر مي باشد و نسبت به شهر اردبيل در بلندي قرار گرفته است.گنجايش آب درياچه شورابيل در رقوم ماكزيمم چهارده ميليون متر مكعب برآورد و حداكثر عمق آن در اين وضعيت 10 متر تعين شده است

3- درياچه قله سبلان:

اين درياچه بيضي شکل بوده ودر ارتفاع 4811 متري در قله كوه سبلان قرار گرفته است و اندازه قطر بزرگ آن با جهت شرقي – غربي حدود 180 متر و قطر کوچک حدود 80 متر طول و وسعت درياچه بالغ بر 12000 متر مربع است.

چشمه ها1-چشمه بولاغلار:

بولاغلار در شمال شهر نير و به فاصله حدود 400-300 متري خارج از محدوده آن شهر و ار تفا ع متوسط منطقه حدود 1610متر از سطح دريا سيما ي طبيعي آن كوهستاني و مشجر  واز فضاي سبز دلنشين و چشم انداز بديعي برخوردار است.رودخانه آغلاغان يكي از مهمترين زيستگاه هاي طبيعي ماهي قزل آلاي خال قرمز مي باشد.

تالاب «قره گؤل» و «هوشنگ ميداني» و تالاب «ملااحمد» اشاره کرد که حيوانات و پرندگان وحشي متنوع در آن ها زندگي مي کنند.

2-چشمه ازناو:

ازناو يا ازنو منطقه اي كوهستاني است كه در جنوب شهر خلخال واقع شده است.بلندترين نقطه اين محدوده قله ازنو مي باشد كه در 2350 متر از سطح دريا ارتفاع دارد واز دامنه ضلع غربي اين قله و از ارتفاع حدود 1900متري چشمه آبي گوارا و خنك با دبي بسيار بالا خا3-چشمه مير عديل:

چشمه مير عديل يا مير عادل از جمله چشمه هاي پرآب و گوارا و با مناظر و چشم انداز هاي بديع شهرستان خلخال است كه در شمال شرقي روستاي اندبيل قرار دارد.چشمه مير عديل در ارتفاع حدود 2000متري ضلع غربي رشته باغرو مي باشد.

4-چشمه شاه بلاغي:

شاه بلاغي يكي از روستاهاي شهرستان نير است كه در فاصله 7 كيلومتري شرق شهر نير و25 كيلومتري جنوب غربي اردبيل در مسير جاده اردبيل-تبريز واقع شده است ناحيه وسيعي از جنوب غربي روستا كه در مسير جاده بين شهري فوق قرار دارد.مجتمعي از چشمه هاي كو چك و بزرگ با آب خنك و گوارا فراگرفته و اراضي را با چمن زارهاي طبيعي همراه با درختان بيد كهنسال در حواشي به وجود آورده است.

چشمه هاي معروف استان اردبيل:لنگان بولاغي، شاه بولاغي، آقبلاغ، داشطي بولاغ، قاشقا بولاغ، دلي آلي بولاغي، اطاقلي بولاغ، گوزه بولاغ، قارا بولاغ، ترشو، چشمه قوتور سويي چايي(گوگردي سرد)، داغ بولاغ، تكله بولاغي، آلا بولاغ، قانلي بولاغ، جيني بولاغ، آجي بولاغ، قيرخ بولاخ، گورگور بولاغ، سسلي بولاغ، بوكموش بولاغ، حاج زال بولاغ، كلخوران فولادلو، قوتور بولاغي، باتمان بولاغي، عيسي باتمان بولاغي، نيره گر، شيران چشمه، شاه بولاغي، بولاغلار، گوئر چين، آيرانلي بولاغ، داشبلاغ، آقبلاغ كرد، پير آغاج بولاغي، از نو بولاغ، مير عديل، خرناب، آقبلاغ

رج مي شود كه به چشمه از ناو شهرت دارد

 

اراضي پست و جلگه اي

دشت مغان با ارتفاع 100 متر پست ترين نقطه استان اردبيل محسوب ميشود و در حدود 1200 متر پايين تر از ساير دشتهاي استان قرار گرفته است . اراضي واقع در كناره هاي رود خانه قزل اوزن در منتهي اليه جنوب استان با ارتفاع حدود 500 متر نيز منطبق با اين تيپ ناهمواري مي باشد.

 

رودخانه ها:
1-  رودخانه ارس  2- رودخانه بالخلي 3- رودخانه قره سو 4- رودخانه خياو 5- رودخانه هروآباد
1-  رودخانه ارس:
ارس مهمترين و پرآب ترين رودخانه شمالي ايران در منطقه آذربايجان است که از غرب جلفا تا اصلاندوز مغان (استان اردبيل) در طول نوار مرزي ايران و جمهوري آذربايجان جريان دارد

2-  رودخانه بالخلي:
بالخلي از جمله رودخانه هاي دائمي استان ميباشد که از گردنه بالخلي «جنوب غربي شهر نير» حدفاصل دو رشته بزقوش و سبلان سرچشمه مي گيرد، سرشاخه هاي مهمي نظير برجلوچاي، سقزچي چاي، آغلاغان، جوراب چاي، درويش چاي، لاطران چاي و.... در مسير به اين رودخانه پيوسته و آنرا پرآب مي سازند. اين رودخانه از وسط شهر اردبيل مي گذرد و سرانجام در شمال اردبيل به رودخانه قره سو تخليه مي شود

3-  رودخانه قره سو:
رودخانه قره سو از رشته کوههاي تالش (باغرو) در شرق اردبيل سرچشمه مي گيرد و در مسير خود ضمن عبور از دشت اردبيل آبهاي جاري اين قسمت از جمله بالخلي چاي را جمع آوري مينمايد. اين رودخانه دامنه هاي شمالي توده سبلان را دور زده و در شمال غرب شهر مشکين شهر در محل کوجنق آب رودخانه اهر چاي را نيز دريافت کرده و سپس با يک انحراف قائم به سمت شمال جريان مي يابد و نام درود (دره رود) مي گيرد

4-  رودخانه خياو:
خيوچاي يا خياوچاي از سرشاخه هاي مهم رودخانه قره سو در شهرستان مشکين شهر است. اين رودخانه از ارتفاعات هزار ميخ، آيي قاري، دلي آلي، جنوار داغي سرچشمه مي گيرد و سرتاسر دره موئيل را طي نموده و به قره سو مي ريزد. اين رودخانه مهم ترين زيستگاه ماهي قزل آلاي خال قرمز در استان اردبيل مي باشد.
5-  رودخانه هرودآباد:
هروچاي در شهرستانهاي خلخال و کوثر که جنوبي ترين شهرستانهاي استان اردبيل محسوب مي شوند، جريان دارد. اين ناحيه وسيع توسط چندين روخانه بزرگ و کوچک زهکشي شده و تمامي آبهاي سطحي آن از طريق قزل اوزن و سفيدرود به درياي خزر مي ريزد

آبشارها    1-آبشار گور گور خياو چاي:

گورگور به آبشار واقع در مسير رودخانه خياو چاي اتلاق مي شود كه در جنوب روستاي موئيل مشكين شهر،جنب آبگرم معدني ملك سوئي و در ارتفاع 2600متري از سطح دريا واقع است. بلندي آبشار حدود 12-10 متر بوده و از نظر حجم خريان قابل توجه مي باشد.

2-آبشار سردابه:

اين آبشار در نزديكي آبگرم معدني سردابه (24 كيلومتري غرب اردبيل) در ارتفاع حدود 1950 متري از سطح دريا ودر دامنه شرقي توده سبلان واقع است. ارتفاع آن 20-15 متر و حجم جريان آن نسبتا كم و محدود به خروجي چند چشمه بالا دست مي باشد .

3-آبشار گور گورآلوارس :

چشمه گور گور از جمله چشمه هاي مشهور منطقه سبلان مي باشد اين چشمه در دره آلوارس يا قزل گوللر كه يكي از عريض ترين و با صفا ترين دره هاي سبلان است.  و در ارتفاع 2420 متري از سطح دريا مي باشد.

4-آبشار آقبلاغ:

 آق داغ (سفيد كوه)به ارتفاع بيشينه 3322 متر از سطح دريا بلندترين نقطه شهرستان خلخال و مهمترين توده كوهستاني ناحيه مركزي اين شهرستان به شمار مي رود. در دامنه هاي اين رشته كوه چشمه سارهاي فراواني وجود دارد كه تـ‌امين كننده آب جريان هايي چون ميانرودان،رودخانه زال.....مي باشد

كوهستان    1-صلوات داغي:

از شمالي ترين نقطه استان ادامه دارد رشته كوه قره داغ كه از استان آذربايجان شرقي به سمت شرق كشيده شده است،گذشته،و به دره رودخانه قره سو و دره  رود ختم مي شود شاخه اي از اين رشته كوه در آنسوي دره رود كه به كوههاي خروسلو وشاخه اي ديگر به كوههاي برزند(صلوات داغ)مي پيوندد كه اين كوهها نيز پس از عبور از شهرستانهاي بيله سوار و مغان در حدود شرقي استان به منتهي اليه شمالي رشته كوه تالش مي پيوندد اين رشته ها عموما كم ارتفاع هستند به طوري كه بلندترين نقطه خروسلو داغ 730 متر ورشته صلوات داغ(قله قراول)2220متر از سطح دريا ارتفاع دارد.اين كوهستانها فاقد نواحي ييلاقي مي باشد.

2-رشته  كوه باغرو(تالش):

باغرو طولاني ترين رشته كوه  در استان اردبيل مي باشد. اين رشته امتداد سلسله جبال البرز است كه ازخراسان تا قفقاز كشيده شده است رشته كوه باغرو در موازات كناره درياي خزر سر تا سر شرق استان را فرا گرفته و خط الرأس آن حوزه خزري را از استان اردبيل جدا مي كند بلندترين اين شاخه فرعي قله 3322متري آق داغ و كوههاي پلنگا(2886متر)،سهدي(2715متر)و ازنو(2412متر)از ديگرقلل آن مي باشد.از مهمترين قلل رشته كوه باغرو به ترتيب از شمال به جنوب عبارتند از :ارگنه(3197متر)،عجم داغ(3009متر)،شيرا گلي داغ(2870متر)،علمچار(2786متر)،شاه معلم(3050متر)

3-رشته كوه سبلان:

رشته آتشفشاني سبلان از دره قره سو در شمال غربي اردبيل شروع شده و در جهت شرقي-غربي به طول 60 كيلومتر و عرض تقريبي 48كيلومتر تا كوه قوشا داغ در جنوب شهرستان اهر آذربايجان شرقي امتداد مي يابد . اين توده قله هاي متعددي دارد كه از نظر ارتفاع و بلندي و ويژگيهاي كوهنوردي و راهپيمايي حائز اهميت اند.

مهمترين قلل رشته كوه سبلان:سبلان سلطان، سبلان كوچك، آقام داغ، جنوار داغي، دلي آلي، آيي قاري، حاج زال، ايري قاري، بابا مقصود، قزل بره، قزل داغ، هزار ميخ، ايشيخ چيخماز، گوي داغ

بلندترين قله سبلان كه در اثر آتشفشان شكل مخروطي گرفته به سلطان معروف است و با ارتفاع بيشينه 4844متر از سطح دريا بلندترين نقطه مي باشد

 کوهستان ارسبالان (قراداغ)
اين کوهستان از سوي غرب به دره رودخانه «خال پيلرچاي»، از جنوب به دره رودخانه اهرچاي و قره سو، از شرق به مرز ايران و جمهوري آذربايجان و از شمال به رودخانه ارس محدود است.
کوهستان ارس را مي توان دنباله رشته کوه هاي قفقاز به شمار آورد که دره ارس آن ها را از هم جدا مي کند. اين کوهستان که 9500 کيلومتر مربع وسعت دارد، از کوه هاي به نسبت بلند تشکيل يافته است که بلندترين قله آن، کوه «سورجر تپه» به ارتفاع 2946 متر است.
ميزان بارندگي سالانه اين کوهستان در حوالي دره قره سو 20 تا 30 ميلي متر، در دامنه ها 200 تا 400 و در ارتفاعات بين 400 تا 500 ميلي متر است. ميانگين دماي سالانه آن در دامنه ها و کوهپايه ها 10 تا 15 و در ارتفاعات پنج تا 10 درجه سانتي گراد است.

دره

1-دره موئيل:

دره موئيل از دره هاي عريض و طويل منطقه سبلان است كه از جنوب به ارتفاعات آيي قاري ،دلي الي ،جنوار داغي واز جانب شمال به جلگه مشكين شهر محدود است.تغييرات ارتفاع در اين دره حدود 2000متر است كه از حداقل 1800متر تا حداكثر 3800متر از سطح دريا متغيير است. در اين دره آبگرم هاي معدني متعددي وجود دارد كه از نظر كميت و كيفيت و تركيبات و درجه حرارت و ميزان و ميزان آبدهي متنوع و قابل ملاحظه اند.جهت دره موئيل جنوبي –شمالي است و رودخانه خياو(خياو چاي)در اين دره جريان دارد كه زيستگاه عمده ماهي قزل آلاي خال قرمز در منطقه مي باشد.

2-دره گلستان يا قزل گللر:

دره گلستان يا قزل گللر كه به دره آلوارس نيز مشهور استاز دره هاي شرقي سبلان و يكي از عريض ترين و با صفاترين دره هاي آن به شمار مي رود جهت اين دره شمال غرب-جنوب شرق است.ارتفاعات سبلان كوچك (هرم داغ)وحاج زال(بز داغ)به ترتيب در شمال و جنوب ابتداي دره قرار دارند كه به وسيله گردنه معروف تندرو به هم پيوند مي خورند.اين بخش از دره به علت وجود سيركهاي يخچالي و ارتفاعات صعب العبور همراه با سنگ آذرين چشم انداز ويژه خود را دارد.يخچالها و برف چالهاي دائمي و چشمه هاي پر آب و گوارا چمن زارها و مراتع عالي را تشكيل داده است و به سبب اين موهبت به اين بخش از دره گلستان اتلاق مي شود.

3-برجلو:

برجلو يا به تلفظ محلي بوشلي روستايي است از توابع بخش مركزي شهرستان نير كه در فاصله حدود 7كيلومتري جنوب غربي شهر نير واقع است . رودخانه بالخلي كه از گردنه اي به همين در فاصل رشته سبلان و بزقوش سرچشمه مي گيرد.از غرب به شرق در اين منطقه جريان دارد و سر شاخه هاي اصلي آن از جمله آغلاغان با دبي آبي قابل ملاحظه در اين محدوده به رودخانه اصلي مي پيوندد.بالاترين نقطه آن 1943متر مربوط به گردنه بالخلي و پايين ترين حد ارتفاع با بلندي 1580متر از سطح دريا به بستر رودخانه مذكور تعلق دارد.

پارك جنگلي:

فندقلو:

اين جنگل يكي از اراضي تفريحي جنگلي است كه به فاصله 10 كيلومتري از شهر نمين و 30 كيلومتر از شهر اردبيل قرار گرفته و در حال حاضر به كانون عمده اي از فعاليت هاي فراغت بدل شده است نظر به اين كه جنس فندق نسبت به ساير درختان جنگلي وضعيت غالب دارد اين منطقه فندق لو ناميده مي شود.اين جنگل در سطحي به طول تقريبي 25 كيلومتر پراكنده است كه از شرق خانقاه عليا واقع در مسير جاده بين شهري نمين، آستارا شروع و با جهت شمال غربي –جنوب شرقي در شرق روستاي حور خاتمه مي يابد در بين انواع شناسايي شده گونه هاي نادري نظير فندق، ممرز، راش، بلوط، بيد مشك، وجود دارد كه به ارزش منطقه در جوابگويي به تقاضاهاي مختلف مي افزايد در منطقه فندق لو خرس قهوه اي، سمور،و پرندگاني مانند قرقاول و كبك و عقاب طلايي از جمله فون بارز منطقه به شمار مي روند.

محدوده هاي جنگلي : 1-آيي قران، 2-فندق لو، 3-پالودوخ، 4-بو بيني، 5-كله سر، 6-دگر ماندرق و مهدي پستي، 7-آبي بيگلو

 

غار

1-غار يخگان:

غار يخگان در منتهي اليه جنوب شرقي شهرستان خلخال در ضلع غربي رشته ماسوله داغ(تالش)و در ارتفاع حدود 2400متري از سطح درياي آزاد واقع است . غار يخگان در دامنه غربي كوهي به نام يخگان داغي (بوز خانه داغي) وبا اختلاف ارتفاع 100-80 متر فاصله از نوك قله با جنس آهك و در جهت شرقي قرار گرفته است غار داراي دو دهانه ورودي با اختلاف ارتفاع حدود 25 كيلومتر با يكديگر است قطر دهانه ورودي اصلي كه براي ورود غار راحت تر است 50-40 سانتي متر مي باشد كه از طريق يك راهرو تنگ و باريك و طولاني به طول 10 متر و بهقطر حداكثر 50 سانتي متر به تالار وسيعي منتهي مي شود طول و عرض بيشينه اين تالار به ترتيب 5/36 و15 متر و حداكثر ارتفاع آن حدود 15-12 متر مي باشد. حوضچه آبي به عمق 20 سانتي متر و در ارتفاع 5/1متري از كف غار تشكيل شده است آب حوضچه از جمع شدن قطرات آب ناشي از تقطير در اثر برخورد بخار آب با ديواره سرد تأمين مي شود.جالب اينكه در مواقعي كه هواي بيرون غار گرم است انجماد صورت مي گيرد و با سرد شدن هوا خارج،علاوه بر اين كه يخ تشكيل نمي شود بلكه يخ هاي موجود نيز به تدريج ذوب مي شوند.

2-غار هفت خانه:

غار هفت خانه(يدي اولر)در جنوب غربي شهر خلخال و شمال روستاي گرمخانه و در ارتفاع حدود 1600متر از سطح دريا قرار دارد.غار هفت خانه از 7تالار كوچك كه به ترتيب به شكل U پشت سر هم قرار دارند تشكيل شده است.اين غار داراي دو دهانه ورودي است دهانه اصلي رو به شرق قرار دارد چهار تالار از اين دهانه به سهولت قابل دسترسي است ارتفاع اين تالارها به طور متوسط بيشتر از 3متر مي باشد و ارتباط به خانه پنجم از طريق يك راهرو به طول 4متر و به عرض و ارتفاع 70و50 سانتي متر كه طرفين آن سنگ چين شده است صورت مي گيرد.

مناطق حفاظت شده

استان اردبيل يك منطقه حفاظت شده و سه منطقه شكار ممنوع در اختيار دارد كه عبارتند از:منطقه حفاظت شده نئور، منطقه شكار ممنوع آق داغ،  منطقه شكار ممنوع گندمين، منطقه شكار ممنوع شورابيل

1-منطقه حفاظت شده نئور(ليسار):حوضه آبريز درياچه نئور به وسعت 440 هكتار(شامل درياچه نئور و حوضه آبخيز پيراموني كه در محدوده استان اردبيل قرار دارد)با بخش وسيعي از منطقه مرتعي و جنگل هاي ليسار به مساحت كل 31250هكتار در سال 1346تعيين حدود و جزء اولين مناطق حفاظتي در سطح كشور بود و در پايان همان سال به عنوان منطقه حفاظت شده ليسار به تصويب رسيد.تالاب طبيعي نئور با وسعت متغيير 370-200هكتار در ارتفاع 2500متري از سطح دريا در كانون اين سيستم قرار دارد.

زيستگاههاي حيات وحش زيستگاههاي مهم استان:رودخانه بالخلي، قره سو، خياو چاي، هرو چاي، تالابهاي نئور، شورابيل و اصلاندوز

1-منابع حياتي منطقه نئور:دوزيستان:قورباغه ، خزندگان:مارمولك، افعي زنجاني، يله مار، پستانداران:خرس قهوه اي،گرگ، روباه، خوك، پرندگان:اردك سرسبز،اردك سر حنائي، خوتكا، كبك، كبك چيل، چكاوك كاكلي،چكاوك شاخدار،بلدرچين، عقاب طلائي، انواع پرندگان گنجشك سان، جانوران آبزي:نوعي ميگوي آب شيرين از جنس گاماروس، گونه قزل آلاي رنگين كمان

2-تالاب شورابيل:پوشش گياهي حواشي درياچه بيشتر از ني، جگن، نوعي و علف هفت بند مي باشد.ماهي هاي درياچه شامل ماهي سياه، سس ماهي و كاراس، و از ماهي هاي پرورشي ماهي قزل آلاي رنگين كمانو از دوزيستان قورباغه و از خزندگان گونه اي از مار مولك و گونه هايي از مار در اطراف آن ديده مي شود.خرگوش، روباه و گونه هايي از رده جوندگان مهمترين پستانداران منطقه محسوب مي شود.پرندگان شاخص تالاب شورابيل حواصيل خاكستري، اگرت بزرگ، فلامينگو، غاز خاكستري، آنقوت، كله سبز، خوتكا، گيلارنوك پهن، اردك تاجدار، اردك سرحنائي، اردك سز سياه، چنگر نوك سرخ،پرستوي دريايي بال سفيد

3-رودخانه بالخلي:زيستگاه ماهي با ارزش صيادي و غذائي قزل آلاي خال قرمز و سرتا سر رودخانه محل زيست گونه هايي از ماهيان نظير سس ماهي، ماهي سياه، شاه كولي مي باشد.همچنين اين رودخانه زيستگاه دائمي پستانداران آبزي(سمور آبي)و زيستگاه عبوري و فصلي انواع پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي  است.

4-رودخانه قره سو:اين رودخانه زيستگاه انواع ماهيان از جمله ماهي سياه، سس ماهي، ماهي بركه اي، شاه كولي، كپور ماهي معمولي و ماهي كپور كف زي كسلر مي باشد.انواع اردك،غاز،لك لك سياه از پرندگان شاخص مشاهده شده در قره سو مي باشند.

زيستگاههاي آزاد مهم استان:

دوجاق:جانورشاخص:كبك، فاخته، كبوتر چاهي،كل وبز

قزل بره:كبك،كبك چيل، كبك دري، كل و بز، قوچ و ميش

ملا احمد:غاز، اردك، خوتكا، چنگر، فيلوش

اوچي دره سي:غاز،اردك، يلوه،خروس كولي، فاخته، كبوتر، زنگوله بال،قرقاول

قره باغلار:اردك، غاز، زنگوله بال، دراج، قرقاول

جنگلها و نيزارهاي كناره ارس:غاز،اردك، خوتكا، كشيم، دراج، قرقاول،

ازناو: كبك، كبوتر چاهي، كل و بز

فيروز آباد و مشكول: كبك، كل و بز

شيروان دره: كبك، كبك چيل، كل و بز

دره موئيل: كبك، كبك چيل، كبك دري، قوچ و ميش

بوز داغ(گلستان): كبك، كبك چيل، كبك دري، قوچ و ميش

قلعه هاي استان

قلعه قهقهه

اين قلعه در 3كيلومتري غرب روستاي كئچوبه از توابع دهستان يافت بخش ارشق شهرستان مشكين شهر در استان اردبيل واقع شده است. اين قلعه تاريخي و باستاني با ارزش در 85 كيلومتري شمال شرقي مشكين شهر برفراز يك صخره سنگي مرتفع مشرف بر دره ها و دشتهاي همجوار ايجاد گرديده است.

  قلعه کهنه :

اين قلعه در شهرستان مشگين شهر قرار دارد و قدمت آن به دوره ساساني بر مي گردد.

  قلعه انار :

اين قلعه در شهرستان مشگين شهر قرار دارد و قدمت آن به هزاره اول قبل از ميلاد بر مي گردد.

   قلعه ديو :

اين قلعه در شرق  مشگين شهر قرار دارد و قدمت آن به هزاره اول قبل از ميلاد بر مي گردد.

 قلعه ارشق :

 

اين قلعه در فاصله 35 کيلومتري شمال غرب مشگين ، دهستان دشت واقع شده و قدمت آن به دوره ساساني و ايلخاني بر مي گردد.

بقعه شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی

شيخ صفي الدين اسحاق اردبیلی بعنوان یک عارف و صوفی، مردي به غايت پاكدامن و پارسا بود، حتي دشمنان سرسخت خاندان صفوي نيز به دينداري، مروت، كرم، اخلاق و صفات پسنديده او صحه گذاشته اند.

  در حال حاضر بناهای آرامگاهی بقعه شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی یکی از مجموعه های مجلل صفویان در شهر اردبیل به شمار میرود و به عنوان آرامگاه اجداد و شهریاران و شاهزداگان صفوی و برخی از علماء آن عصر در مبحث هنر مذهبی ایران اعتبار ویژه دارد. بناهای این مجموعه از زیباترین آثار تاریخی اسلامی ایران در عصر صفوی است و شامل بخش های ذیل می باشد:

1.       مقبره شیخ صفی الدین معروف به گنبد الله الله               9. طاق متولی( دارالحدیث)

2.       آرامگاه شاه اسماعیل اول                                         10. صحن اصلی

3.       مسجد جنت سرا                                                 11. حیاط پیشخی

4.       آرامگاه محیی الدین محمد معروف به حرمخانه              12. محوطه شهیدگاه

5.       عمارت چینی خانه                                               13. چله خانه وان

6.       تالار دارالحفاظ                                                  14. حیاط باغ

7.       آثار مکشوفه معماری سال 13747.

8.       آثار معماری مکشوفه سال 1385 که مهمترین آن بخشی از آشپزخانه و حمام تاریخی بقعه است

 

بقعه امین الدین جبراییل        

بقعه شيخ جبرائيل کلخوران پدر شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، جد سلاطين صفوي مي باشد که در روستاي کلخوران در 3 کيلومتري اردبيل قرار دارد که مقبره شيخ امين الدين جبرائيل به صورت يک هشت ضلعي در وسط باغ قرار گرفته است.
قسمتي از بنا در پاکار از سنگهاي منتظم اجرا شده که بر روي آنها ديوارهاي جانبي بقعه از آجر ساخته شده است. در نماي بيروني بقعه از تزئينات کاشي بصورت تلفيقي استفاده شده است.
گنبد تخريب شده آن در چند دهه اخير بازسازي شده است. داخل بقعه با نقاشي برجسته روي گچ و کتيبه هايي با خط عليرضا عباسي مزين گشته است.

 

 

بقعه شيخ حيدر
يکي از زيارتگاههاي تاريخي شهرستان مشگين شهر است و ساختمان بقعه به شکل استوانه اي به ارتفاع حدود 18 متر است که از نقشه هاي معمولي و ساده برخوردار است ولي جاذبه هاي معماري زيادي در ساخت آن بکار رفته است. مقرنس کاري و گچ بري ورودي و پنجره ها، قاب محرابي شکل سردرب، استفاده از کاشي لعاب با ترکيبي از اجر و کاشيهاي آبي رنگ در روکار بقعه، استفاده از لعاب قرمز در کتيبه هاي دور سردرب از جمله جاذبه ها و ارزشهاي معماري باستاني آن بشمار مي رود. علاوه بر آن، در طرفين درب ورودي بقعه هنر کنده کاري مشاهده مي شود که شامل تصوير دو گل بر روي دو قطعه سنگ رسوبي کرم رنگ است. زيرسازي نسبتاً ضخيمي دارد که با روکاري از آجر پوشيده شده است. تمامي سطح نماي خارجي بقعه با اشکال هندسي منبت از کاشي کاريهاي فيروزه اي تزئين شده است. در بدنه اصلي اين بنا کتيبه يا آثاري که معرف مشخصات صاحب مقبره باشد. ديده نشده است ولي تاريخ بنيانگذاري آن مربوط به سده هشتم ه.ق است.

 

 

 

مسجد جمعه اردبیل

اين مسجد در اصل از بناهاي دوره سلجوقي است که در دوره ايلخانيان مورد تعمير قرار گرفته است. ظاهراً اين مسجد تا اوايل دوره صفويه داير بوده است. کاوشهايي که توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان انجام گرفته، نشان مي دهند که مسجد بر روي آتشکده قديمي بنا شده است. محوطه مسجد و اجزاي آن در گذشته بسيار وسيع بوده که بتدريج با متروکه شدن آن ساخت و سازهايي در زمينهاي آن انجام گرفته است. ظاهراً مسجد بدنبال زلزله اي ويرانگر تخريب شده و از آن پس مورد بازسازي قرار نگرفته است. مسجد از سه قسمت اصلي تشکيل شده است:

بازار اردبیل

بازار اردبيل يادگاري از دوره قاجار مي باشد که بر روي بازار دوره صفوي و ماقبل ساخته شده و در سال 1364 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است. در قرن دهم هجري در زمان حکومت شاه طهماسب اول بازارهاي اردبيل از رونق بسيار زيادي برخوردار بوده اند که از اين قبيل مي توان به بازار بقالان، کرباس فروشان، قصابان، خراطان، سراجان، قيصريه و دهها سراي ديگر اشاره کرد.
در شرايط موجود راسته هاي مجموعه بازار اردبيل عبارتند از راسته اصلي بازار، راسته پيرعبدالملک، راسته قيصريه، کفاشان، علافان، بازار زرگران، سراجان، پارچه فروشانف مسگران، چاقوسازان، آهنگران و سراهاي آنها پوشش سقف راسته ها با طاقهاي جناقي و گنبد چهار طاقي و ساده مي باشد. طول طاقنماي مغازه ها به طول متوط سه تا چهار متر و قطر پايه طاقها 60 تا 80 سانتي متر مي باشد.
شهر تاريخي اردبيل با تاريخ طولاني و موقعيت ويژه سياسي و اجتماعي، داراي بيشينه طولاني در فعاليتهاي اقتصادي است. بازار اردبيل مجموعه ايست مرکب از همه عناصر تشکيل دهنده وابسته به آن، تشکيلاتي چون تيمچه، سرا، حمام و مسجد اين بازار در مرکز شهر و در طرفين خيابان امام خميني قرار گرفته است. اين مجموعه از سابقه طولاني برخوردار است. قديمي ترين سياحاني که از بازار اردبيل نام برده اند عبارتند از: مقرسي و اصطخري در سده چهارم هجري که آنرا بصورت صليب در چهار راسته توصيف کرده اند. بازار اردبيل در قرن هفتم و هشتم رونق فراوان داشته در سده هاي بعد قسمتي از بازار بزرگ و تيمچه ها و سراها از موقوفات بقعه شيخ صفي الدين بشمار مي رفت و درآمد و عوايد حاصله به مصرف مخارج اين بقعه مي رسيد. بناي کنوني بازار و عناصر وابسته به آن از آثار دوره صفويه و زنديه است که بر بنيان اوليه بازار ساخته شده است. بازار اردبيل با تاق هاي جناغي، تاق و تويزه گنبدهاي ساده شامل راسته بازار اصلي، بازار زرگران، بازار قيصريه، راسته پيرعبدالملک، بازار خراطان، بازار کفاشان و علافان است. بيشتر قسمتهاي بازار در دوره صفويه بنا يا مرمت شده است. مجموعه بازار اردبيل داراي بازارچه ها، سراها و تيمچه هاي فراوان است که مهمترين آنها عبارتند از: بازارچه خشکبارها و سراي حاج احمد، سراي وکيل، تيمچه زنجيرلو، سراي گلشن، سراي قيصريه، سراي حاج شکر، سراي جهودها، سراي حاج شيخ الاسلام و سراي حاج صادق

 نام پل: پل آغلاغان نير
 نام شهرستان: نير
 آدرس: جاده اردبيل به سراب
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 2558
 ابعاد: 37/90×5×5/50 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل: اين پل بر روي رودخانه نير بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1377 ه.ش
 توصيف معماري:
اين پل داراي چهار چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي آجري مي باشد. اندازه هر چهار دهانه قوس متفاوت است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوران صفويه مي باشد از سال 1377 ه.ش عمليات مرمتي توسط سازمان ميراث فرهنگي شروع شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه آجري با قوس هاي مربع (شمشيري) و موج شکنهاي سنگي مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه نير واقع شده و گذر افراد پياده مي باشد.

پل الماس
بر روي رودخانه بالخلو در غرب شهر اردبيل و بر سر راه اردبيل به سراب ساخته شده است. تا قبل از احداث پل جديد رفت و آمد وسايط نقليه از روي اين پل انجام مي گرفت.
 

 نام پل: دوجاق
 نام شهرستان: مشگين شهر
 آدرس: جاده قديم مشگين شهر به اردبيل – گردنه معروف دوجاق – مابين روستاي ارباب کندي و گنديشمن – ضلع غربي رودخانه قره سو
 قدمت: پهلوي دوم
 ابعاد: 21×8×6/20 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قره سو بنا شده است.
 توصيف معماري:
پل دوجاق پلي يک دهانه و اجرا شده با مصالح آجري و نماي سنگي مي باشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل بر روي پل قديمي تر و در سال 1317 ه.ش ساخته شده که تاريخ احداث آن بر روي کتيبه اي در نماي آن به چشم مي خورد.
 مشخصات فني:
اين پل داراي يک دهانه با قوس شاخ بزي تند با مصالح آجري و نماي سنگي ميباشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل به دليل تغيير مسير از راه اصلي مشگين شهر به اردبيل از رونق افتاده و بندرت تردد وسايط نقليه را تأمين مي کند و فقط دامداران و کشاورزان از آن استفاده مي کنند.
 تزئينات به کار رفته و نوع آن:
اين پل داراي تزئينات آجري زيبايي به صورت رومي و ضربي مي باشد که علاوه بر حالت تزئين، نقش سازه اي را نيز ايفا مي کند.

پل ابراهيم آباد
اين پل در ابتداي کوچه ابراهيم آباد بر روي رودخانه بالخلو در شهر اردبيل ساخته شده و متعلق به دوره صفويه است. آدام اولئاريوس مي نويسد که رودخانه بالخلو در شهر اردبيل به دو شاخه شده و از درون شهر مي گذرد. ظاهراً پل ابراهيم آباد نيز از جمله پلهايي است که پيترودولاواله در سفرنامه خود به آن اشاره کرده است. پل ابراهيم آباد داراي 4 چشمه است که دو دهنه آن در سالهاي اخير مورد بازسازي قرار گرفته است.

پل قره سو (زاغالان)
اين پل بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده و داراي 7 دهنه است. بناي آن را به دوره صفويه نسبت داده اند. ظاهراً پل توسط شخص خيري بنام مسير حمزه ننه کران مورد بازسازي قرار گرفته است

 نام پل: فيروزآباد
 نام شهرستان: کوثر
 آدرس: خلخال – شهرستان کوثر – بخش فيروزآباد
 قدمت: پهلوي
 ابعاد: 33/5×6/6×22/5 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه فيروزآباد – يکي از سرشاخه هاي فرعي قزل اوزن بنا شده است.
 توصيف معماري بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل داراي يک دهانه با قوس بيضوي شکل مي باشد که در هر طرف با چهار طاق دزد با ارتفاع متفاوت پوشش داده شده است. مصالح ساختماني پل سنگهاي رسوبي حکمي است که در سالهاي اخير دستندازهاي سنگي آن را با ديواره بتني پوشش داده اند.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل در دوره پهلوي توسط مهندسان ايتاليايي بر روي پايه کار پل قديمي عصر صفوي احداث گرديده است.
 مشخصات فني:
اين پل داراي يک دهانه با قوس بيضي خوابيده مي باشد که با طاق دزدهايي در دو طرف (هر طرف چهار طاق) پوشش داده شده است. اين طاق دزدها که روي قوس اصلي قرار گرفته داراي دهانه يکسان مي باشد ولي ارتفاع آنها متفاوت مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه فيروزآباد – يکي از سرشاخه هاي فرعي قزل اوزن بنا شده است و گذر وسائط نقليه سبک و سنگين و عابر پياده را تأمين مي کند.

 نام پل: گيلانده
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: کيلومتر 15 جاده اردبيل به آستارا جنب روستاي گيلانده
 قدمت: صفوي
 ابعاد: 27/9×4/15×4/35 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل در مسير ارتباط جاده اردبيل به آستارا بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1373 ه.ش
 توصيف معماري:
پل گيلانده پلي چهار چشمه با پايه هاي سنگي و طاق و بدنه آجري مي باشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوران صفويه بوده و در سال 1373 ه.ش عمليات مرمتي بر روي اين پل صورت گرفته است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه آجري با پايه هاي سنگي و قوس پنج و هفت مي باشد.
 اقدامات انجام شده با ذکر مشخصات:
مرمت اين پل در سال 1373 ه.ش آغاز گشته و طي اين مرمت آجرهاي قبلي که درزهاي آن باز بودند با ملات خاک و سنگ و پودر سنگ و سيمان سفيد و مقداري گچ در طاق و موج شکنها و دست انداز و بدنه و قسمت هاي مرمت شده بندکشي شده است.

 نام پل: يدي گوز (هفت چشمه)
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 875
 ابعاد: 46/70×3/80×3/70 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 1374 ه. ش
 توصيف معماري:
پل يدي گوز داراي هفت چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري مي باشد. اين چل حالت تقارن داشته و دهانه وسطي، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل يادگار دوره صفويه بوده و از سال 1374 ه. ش عمليات مرمتي آن شروع گرديده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل هفت دهانه آجري با قوس پنج و هفت و موج شکنهاي سنگي مي باشد ملات بکار رفته در ساختمان پل، گچ و آهک مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در اول خيابان ساحلي بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده و گذر وسايط نقليه سبک و افراد پياده را تأمين مي کند

پل ججين يا (داش کسن)
اين پل در اخل شهر اردبيل و بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده است. پل ججين داراي 7 چشمه است و هم اکنون نيز مورد استفاده مردم قرار مي گيرد.

پل کلخوران
 اين پل بر روي رودخانه کلخوران در روستايي به همين نام ساخته شده و داراي 6 دهنه است. بناي اصلي آنرا به دوره سلجوقي و ايلخانيان نسبت مي دهند که گويا در دوره صفويه تعمير شده انام پل: کلخوران
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – روستاي کلخوران
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 877
 ابعاد: 21/80×3/07×4 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قره چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: 1375 ه.ش
 توصيف معماري:
پل کلخوران، پلي سه چشمه و اجرا شده با پي هاي سنگي و ملات آهکي در ازاره و آجر 20×20 و ملات گچي در طاقها مي باشد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند. بزرگتر بودن اين دهانه، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگاري دوره صفويه بوده و در سال 1375 ه.ش عمليات مرمتي توسط اداره ميراث فرهنگي بر روي اين پل صورت گرفته است.
 مشخصات فني پل:
اين پل شامل سه دهانه آجري با قوس هاي پنج و هفت و موج شکنهاي سنگي ميباشد.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در روستاي کلخوران بر روي رودخانه قره چاي واقع شده و گذر وسايط نقليه سبک و افراد پياده مي باشد.
ت. در تاق مياني آن سنگ نوشته اي وجود دارد.

 نام پل: نادري
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – تپه نادري
 قدمت: پهلوي
 ابعاد: 48/50×6/20×8/20 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 75/1374 ه.ش
 توصيف معماري:
پل نادري، پلي چهارچشمه با پايه ها و نماي سنگي و طاق هاي آجري ميباشد.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل در دوره پهلوي دوم بر روي پلي به يادگار مانده از دوره صفوي که عامل ارتباطي جاده اردبيل به تبريز مي باشد، بنا شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل چهار دهانه با پايه هاي سنگي و قوس هاي نيم دايره کامل و موج شکنهايي به صورت منحني مي باشد.

 نام پل: پرديسان (پرديس)
 نام شهرستان: خلخال
 آدرس: شهرستان خلخال – بخش فيروزآباد – روستاي پرديسان – افشار پائيني
 قدمت: صفوي
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه قزل اوزن بنا شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
پل پرديسان ارتباط سرشاخه هاي راه کارواني اردبيل – زنجان را فراهم مي کند. در سال انهدام پل دختر قافلانکوه توسط گروه فرقه دموکرات آذربايجان دهانه وسطي پل منهدم شده است.

 نام پل: ساميان
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: کيلومتر 15 جاده قديم اردبيل به مشگين شهر
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 884
 ابعاد: 55/00×5/02×3/95 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل در مسير ارتباطي شهر اردبيل به مغان و قفقاز بر روي رودخانه قره سو واقع گرديده است.
 توصيف معماري:
پل ساميان پلي شش چشمه و اجرا شده با بدنه آجري پايه طاق سنگي ميباشد. دهانه مياني، پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند. بزرگتر بودن دهانه وسطي باعث زاويه دار بودن دست انداز و عرشه پل شده است. به نظر مي رسد که اين پل قبلاً داراي هفت چشمه و بصورت متقارن بوده که به مرور زمان يکي از دهانه ها از بين رفته است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين پل يادگار دوره صفويه مي باشد که در مسير ارتباطي شهر اردبيل به مغان و ارمنستان از طريق جاده قديم مشگين شهر بنا شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل شش دهانه اجرا شده با سنگ و آجر بصورت قوس هاي شاخ بزي و موج شکنهاي سنگي مي باشد. موج شکنهاي اين پل در دو طرف نما متفاوت است. يک طرف پل به صورت منحني و طرف ديگر به صورت تيز اجرا شده است. بر روي اين پل چهار ميل راهنما در منتهي اليه چهارگوشه پل وجود داشته که به مرور زمان از بين رفته اند.
 نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل در مسير ارتباطي جاده اردبيل به قفقاز بر روي رودخانه قره سو واقع شده است که در حال حاضر گذر وسائط نقليه از جمله تريليهاي بارکش را (که متجاوز از سي تن وزن دارند) تأمين مي کند.

پل سيدآباد
• در ابتداي کوچه سيدآباد بر روي رودخانه بالخلو در محله پيرمادر ساخته شده و داراي 5 دهنه با تاق ضربي و آجري است. نام پل: سيدآباد
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: اردبيل – محله سيدآباد
• قدمت: صفوي
• شماره ثبت: 877
• ابعاد: 23/80×5/35×3/70 متر
• بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
• تاريخ شروع مرمت: سال 1374 ه.ش
• توصيف معماري:
پل سيدآباد پلي سه چشمه و اجرا شده با سنگهاي تراش يافته و ملات آهکي در ازاره و آجر 20×20 و ملات گچي در طاقها مي باشد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي مي باشد که بصورت متقارن در دو طرف اين دهانه قرار گرفته اند بزرگتر بودن دهانه وسطي پل باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
• شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوره صفويه مي باشد که مسير ارتباطي جاده قديم طالش و خلخال به دروازه ورودي اردبيل را تأمين مي کند. عمليات مرمتي اين پل در سال 1374 (ه.ش) شروع شده است.
• مشخصات فني:
اين پل شامل سه دهانه آجري با قوس هاي شاخ بزي کند و موج شکنهاي سنگي مي باشد.
• نوع بهره برداري و خصوصيات بارز پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده و گذر افراد پياده را تأمين ميکند.

پل يعقوبيه
 اين پل نيز متعلق به دوره صفويه است که بر روي رودخانه بالخلو در ابتداي کوچه يعقوبيه ساخته شده است. داراي 5 دهنه با تاقهاي ضربي و آجري و پي سنگي است. نام پل: يعقوبيه
 نام شهرستان: اردبيل
 آدرس: اردبيل – محله يعقوبيه
 قدمت: صفوي
 شماره ثبت: 876
 ابعاد: 36/75×5×3 متر
 بستر و مشخصه تاريخي پل:
اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است.
 تاريخ شروع مرمت: سال 76-1375 ه.ش
 توصيف معماري:
پل يعقوبيه داراي پنج چشمه با طاق و نماي آجري و موج شکنهاي سنگي مي باشد. اين پل حالت تقارن دارد. دهانه وسطي پل بزرگتر از دهانه هاي جانبي است. بزرگتر بودن پل باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است.
 شرح مختصري در مورد تاريخچه پل:
اين پل يادگار دوره صفويه بوده و در سال 76-1375 ه.ش عمليات مرمتي آن شروع شده است.
 مشخصات فني:
اين پل شامل پنج دهانه آجري اجرا شده با قوس پنج و هفت و با موج شکنهاي سنگي مي باشد.
 نوع بهره برداري و خصوصياات بارز پل:
اين پل که بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است در ابتداي کوچه يعقوبيه گذر عابر پياده را تأمين مي کند.

كاروانسراهاي استان

نام کاروانسرا: کاروانسراي عباسي نقدي کندي
موقعيت طبيعي و جغرافيايي بنا:
اين کاروانسرا در 200 متري حاشيه شمالي جاده آسفالته اردبيل – مشکين شهر و به فاصله 35 کيلومتري اردبيل در کنار رودخانه نقدي و مشرف به دره نقدي کندي کم عمق و سرسبز و پردرخت آن قرار گرفته است.
مشخصات معماري بنا:
کاروانسراي عباسي نقدي کندي از لحاظ سبک و پلان به نقشه کوهستاني مشابهت دارد. ابعاد آن 29 × 30 متر و از مصالح لاشه سنگ و ملاتهاي آهکي بنا گرديده است. در ازاره بنا از سنگهاي رتوش شده نوع خاراي خاکستري بهره برده شده است. ورودي بنا در قسمت غرب واقع شده که پس از وارد شدن از اين قسمت با دو اطاق در جناحين راهرو روبرو مي شويم. پس از آن وارد تالار مي شويم که در اضلاح شمالي و جنوبي آن چهار حجره تعبيه شده است. دسترسي به پشت اين غرفه ها و حجره ها از قسمت شرقي است.
تاريخچه بنا:
اين بنا از ابنيه باقيمانده عصر صفويان است.
در 100 متري شرق کاروانسرا يک تپه طبيعي قبرستان کوچکي قرار دارد که احتمالاً مربوط به دوره اي است که کاروانسرا داير بوده است.
خصوصيات بارز بنا:
با توجه به موقعيت خاص آن و واقع شدن در مسير جاده آسفالته اردبيل – مشکين شهر مي توان از آن به عنوان کافه سنتي استفاده نمود. البته اين کار نياز به مرمت و واگذاري آن به بخش خصوصي دارد. از خصوصيات مهم بنا مي توان به پلان نوع کوهستاني آن اشاره کرد.
مشخصات ثبت:
مراحل مستندسازي و ثبت آن در فهرست آثار تاريخي و ملي در حال پيگيري است. ضمناً کاروانسرا در ملک شخصي بنام حاج سلطان علي جعفري اهل و ساکن روستاي نقدي کندي واقع شده است.

نام کاروانسرا:کاروانسراي سربازوطن (قانلي بلاغ)
موفقيت طبيعي و جغرافيايي بنا:
کاروانسراي سربازوطن در روستاي به همين نام، از دهستان ارشق شمالي در فاصله حدود 800 متري نوار مرزي ايران و جمهوري آذربايجان و با فاصله 20 کيلومتري شمال مرکز بخش (رضي) واقع شده است. فاصله آن از مرکز شهرستان مشکين شهر 95 کيلومتر است.
مشخصات معماري بنا:
کاروانسراي قانلي بلاغ به سبک و شيوه چهار ايواني فرم متداول دوره اسلامي صفويه بنا گرديده است. نماي خارجي کاروانسرا شامل يک دروازه ورودي در ضلع شرقي به عرض 4 متر و ارتفاع 5/3 متر و سه اطاق در جناحين آن مي باشد.
نماي خارجي کاروانسرا فاقد طاقنما و تزئينات کاشيکاري است. تنها عناصر تزئيني در نماي خارجي ديوار ضلع شمالي دروازه اصلي تزئيناتي به شکل لوزي است که با آجرهاي سوخته اين تزئينات صورت گرفته است.
حيات مرکزي کاروانسرا به ابعاد 5/27 × 5/27 در اطراف آن حجره هايي به تعداد 21 عدد در طرفين ايوان ها تعبيه گرديده که راه ورود به اين حجره ها هم از طريق درهاي تعبيه شده در عرض ايوانهاست. اندازه کوچکترين اطاق 4 × 3 متر و بزرگترين آن 3× 10 متر است. قسمت غربي کاروانسرا به کلي تخريب و فقط پي و داغ پي در بعضي قسمتها باقي مانده است. مصالح اين بخش و قسمتهاي تخريب شده توسط اهالي روستا در طول زمان جهت ساخت وساز شخصي مورد استفاده قرار گرفته است.
مصالح کاروانسرا آجر 5× 21 × 21 و ملاتهاي آهکي است. اين کاروانسرا فاقد ازاره سنگي است. فرم طاق ايوانها به سبک جناقي و سقف حجره ها داراي گنبدهاي کوتاه مي باشد. در ضلع جنوبي کاروانسرا اطاقي بزرگتر از اطاقهاي ديگر احداث شده که احتمالاً جهت نياز يا اصطبل استفاده مي شده است. همچنين داخل اطاقها محلهايي به عنوان رف و محل بخاري تعبيه گرديده. ايوانهاي چهارگانه آن از خارج به شکل پنج ضلعي و حالت برج پنج ضلعي به خود گرفته است.
تاريخچه بنا:
اين اثر معماري با توجه به پلان و مصالح بکار گرفته در آن متعلق به عصر باشکوه صفويه است.
خصوصيات بارز بنا و نوع بهره برداري:
از خصوصيات بارز بنا کاربرد آجر سوخته در تزئين آن و سبک چهار ايواني آن است که تنها کاروانسراي نوع چهار ايواني باقي مانده از عصر صفويان در استان اردبيل ميباشد.
فعلاً از اين بنا با توجه به تخريب بخش هايي از آن استفاده خاصي بعمل نمي آيد ولي در صورت مرمت و تعمير مي توان از آن به عنوان مرکز آموزش جهت روستائيان يا بازارچه مرزي بهره برد.
مشخصات ثبت:
در حال حاضر تحت مراقبت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و کليه امور ثبتي آن در دست اقدام مي باشد.
توضيح ضروري در خصوص بنا:
با توجه به اينکه اين بنا تنها کاروانسرا و بناي چهار ايواني در استان اردبيل است مطالعات آسيب شناسي، تهيه طرح، ساماندهي، مرمت، حفظ و نگهداري و استحکام بخشي از آن جهت مطالعات باستان شناسي حائز اهميت مي باشد. همچنين با توجه به اينکه اين اثر باستاني قسمتي از تاريخ گذشته و خاطره دفاع مخلصانه از خاک ميهن اسلامي را در بر دارد در خصوص ثبت آن در فهرست آثار ملي اهتمام ويژه بعمل آيد.

نام کاروانسرا: محوطه باستاني شورگل
موقعيت جغرافيايي و طبيعي:
اين کاروانسرا در جنوب شرقي روستاي شورگل از دهستان شورگل، بخش قشلاق دشت بيله سوار و در بين اراضي کشاورزي ديم اهالي روستاي شورگل واقع شده است.
مشخصات بنا:
اين کاروانسرا در محوطه اي به ابعاد 200×150 متر در روي تپه اي به ارتفاع 3 متر از زمين هاي اطراف قرار گرفته است. ابعاد اين کاروانسرا 29×20 متر مي باشد. ورودي بنا در ضلع جنوبي است که پس از اين وروردي راهروئي به طول 6 متر تعبيه شده که از طريق اين راهرو وارد حياط مرکزي به ابعاد 9×18 متر مي شويم. در جناحين راهرو دو اطاق به طول و عرض 5×3/5 متر احداث شده که ورودي اين اطاق ها ک متر مي باشد. در گوشه جنوبي حياط مرکزي يک ورودي در نظر گرفته شده که از اين ورودي يک فضاي مستطيلي (پشت حياط مرکزي) مي شويم. ورودي اين فضا به شکل قوس هلالي و با مصالح سنگ لاشه و ملات آهکي است. با توجه به محل پا طاق که خيز طاق اثرش در بعضي قسمتها باقي مانده مي توان استنباط نمود که سقف اين تالار قوسي بوده است.
از جمله اختصاصات اين کاروانسرا استفاده از لاشه سنگ در کل بنا حتي در زدن طاقها، قوسها و سر درهاست. لازم به ذکر است در طاق جنوبي در لاي سنگها آجر نيز استفاده شده است.
مرور ايام پلان بعضي از قسمتهاي آن را به زير خاک برده است که با خاکبرداري و کاوش مي توان پلان دقيق آنرا بازسازي نمود. در ضلع شمالي کاروانسرا و به فاصله 200 متري آن چشمه آبي موجود است که هم اکنون با استفاده از لوله آب اهالي روستاي شورگل از آن بهره مند مي گردند. همچنين در ضلع شرقي کاروانسرا و به فاصله 100 متري آن قبور دوران تاريخي را مي توان مشاهده نمود که اشياء داخل آن به غارت رفته است. ارتفاع ديوار باقي مانده در بعضي قسمتها از جمله در ضلع غربي 80/1 سانتيمتر است. در اين قسمت نيز مي توان خيزطاق را مشاهده نمود.
تاريخچه بنا:
در اين محوطه سفالهائي از دوران اسلامي و نيز دوران تاريخي (اشکاني) جمع آوري گرديد که براساس آنها انتساب آن به دوران بين قرن پنجم تا اواخر قرن هشتم ه.ق قطعي است. همچنين پلان کاروانسرا نيز از نوع کوهستاني است.
خصوصيات بارز بنا:
از خصوصيات بارز بنا پلان کوهستاني کاروانسرا و همچنين استفاده از لاشه سنگ در زدن طاقهاي هلالي است.
مشخصات ثبت:
تمام مراحل ثبت آن در فهرست آثار ملي پيگيري مي شود.

• نام بنا:  محوطه باستاني شهريري (پيرآزميان)
• نام شهرستان: مشگين شهر
• آدرس: بخش مشگين غربي – دهستان قره سو – روستاي پيرآزميان
• قدمت: هزاره دوم و اول ق.م
• شماره ثبت: 6162
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
محوطه شهريري در منتهي اليه مشگين شهر و در 60 کيلومتري اردبيل، سمت راست جاده اردبيل به مشگين شهر واقع شده است. اين محوطه يکي از سايتهاي مهم تاريخي استان و منطقه محسوب مي گردد که شواهدي دال بر استقرار انسان از هزاره دوم تا قبل از ميلاد تا دوران اسلامي قرون هفتم تا صفوي، در اين محوطه شناسايي گرديد.
مهمترين و برجسته ترين آثار شهريري مشتمل بر گورهاي باستان و آثار قلعه و محوطه اي بنام مکتب ارشاد اسلامي که استل هاي سنگي محوطه اخير در نوع خود بي نظير و در مطالعات باستانشناسي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

زيستگاهها

زيستگاه سروان دره سي
زيستگاه سروان دره سي به فاصله 25 کيلومتري جنوب شرقي مشگين شهر قرار گرفته است و در حدود 105 کيلومتر مربع است. در اين زيستگاه که 200 متر از سطح دريا ارتفاع دارد، کل و بز، خرس قهوه اي، قوچ و ميش (در زمستان)، گرگ، خرگوش، روباه، کبک و کبک دري زندگي مي کنند.

زيستگاه ها شيروان دره سي
«شيروان دره سي» زيستگاهي است که در 20 کيلومتري جنوب شرق مشگين شهر قرار دارد. ارتفاع سطح آن 2200 متر و مساحت آن را 75 کيلومتر مربع برآورد کرده اند. اين زيستگاه، با ويژگيهاي خود هر بيننده را به حيرت وا مي دارد. زيستگاه «شيروان دره سي»، محل زندگي دايمي وحوش مانند کل و بز، خوک، روباه، گرگ، قوچ و ميش ارمني، خرگوش، کبک، کبک دري، قمري، فاخته و شماري از پرندگان مهاجر است.

زيستگاه تنبق
اين زيستگاه در شمال غرب مشگين شهر واقع شده است و 18 کيلومتر با آن فاصله دارد. درحدود 70 کيلومتر مربع مساحت دارد و محل زيست کل و بز، خوک، خرگوش، گرگ و کبک است. اين منطقه در ارتفاع 1800 متري از سطح دريا قرار گرفته است.

زيستگاه موويل
اين زيستگاه درند موويل در جنوب مشگين شهر و در غرب کوههاي هرم سبلان واقع است. ارتفاع اين منطقه از سطح دريا 3200 متر است و استراحتگاه قوچ و ميشهاي منطقه است. در اين زيستگاه، قوچ و ميش ارمني، کل و بز از نوع سفيد طوقدار، کبک دري، خرس قهوه اي و خاکستري، گرگ، خوک، خرگوش، انواع پرندگان شکاري و لاشخور زندگي مي کنند.

زيستگاههاي خشکي
زيستگاههاي خشکي يا خاکي يا زميني در جهان حدود 80 درصد انواع رستني ها و جانوران را در خود جاي مي دهند و از آنها حمايت مي کنند. موجودات جاندار در اين زيستگاهها به نهايت درجه تنوع و تکامل رسيده اند.
زيستگاههاي خاکي استان به پيروي از قوانين و مقررات مربوط به زيستگاههاي آزاد و زيستگاههاي تحت حفاظت تقسيم مي شوند.

 

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 10:44 ] [ صفر مهاجری ] [ ]
 

 

خانه هاي تاريخي

• نام بنا: خانه آصف
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: چهارراه امام – کوچه معمار – خانه آصف
• قدمت: قاچار
• شماره ثبت: 11192
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا مربوط به دوره قاجار و متعلق به خانواده آصف مي باشد. ساختمان آصف خانه اي يک طبقه و يک نيم طبقه به عنوان بالاخانه است. خود ساختمان تقارن محوري دارد.
راهرويي به نام تختگاه دسترسي به ساير فضاها را امکان پذير مي کند. در انتهاي اين راهرو دري جهت ورود به فضاهاي خدماتي قرار دارد. از دو ضلع جانبي آن دسترسي به فضايي به نام اتاق سه دري و يک اتاقک پستو در پشت آن انجام مي گيرد. در طرف ديگر وارد اصلي ترين اتاق اين بنا، اتاق هفت دري مي شويم که پنجره هاي آن با ارسي هاي زيبايي با نقوش گره بندي و شيشه هاي رنگي تزئين شده، در پشت اين اتاق سه اتاقک بصورت پستو قرار گرفته اند که توسط ارسي هايي از اين قسمت جدا شده اند. داخل اين پستوها تزئيناتي از جمله بخاري ديواري و نقاشي ديده مي شود و روي اين فضا سه اتاقک با عنوان بالاخانه قرار گرفته اند. بقيه فضاها عيناً بصورت قرينه در ضلع ديگر اتاق هفت دري تکرار شده اند.
پي اين بنا سنگي با ملات شفته آهک بوده، ازاره سنگي به ارتفاع 10/1 متر، ديوارنماي آجري و ديوارهاي باربر خشتي به ضخامت 95 سانتيمتر و نيز سقف تيرپوش چوبي سازه اين بنا را تشکيل مي دهد.

• نام بنا: خانه سيد ابراهيمي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: ميدان سرچشمه – کوي حاجي فخر – خانه ابراهيمي
• قدمت: زنديه
• شماره ثبت: 3041
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
خانه سيدهاشيم ابراهيمي در بافت کهن در کوچه شهيدگاه يکي از يادگارهاي دوران زنديه در شهر اردبيل به شمار مي رود اين بنا در حال حاضر تحت مالکيت اداره کل ميراث فرهنگي استان اردبيل قرار دارد. بناي مذکور با يک هشتي کوچک از معبر کوچه وارد حياط مستطيلي مي شود. عمارت اصلي شامل دو طبقه همکف و زيرزمين بوده و تالار نسبتاً بزرگ و زيبايي دارد. اين تالار که بخش مهمي از بنا را تشکيل داده شامل دو رواق و يک شاه نشين است که با پنجره هاي مشبک ريز با شيشه هاي الوان به صورت ارسي تزئين يافته است. تزئينات به کار رفته در تالار شامل مقرنس ها، گچبريها، نقاشيها و کتيبه هاي با ارزش است.

• نام بنا: خانه ارشادي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله اوچدکان
• قدمت: قاجار
• شماره ثبت: 6686
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا از بدو احداث داراي کاربري مسکوني بوده و از نظر تزئينات معماري و سبک ساخت يکي از بناهاي زيباي شهر اردبيل است که در اواخر دوره قاجار ساخته شده است.
در دوران پهلوي دوم اين بنا را به عنوان مدرسه به آموزش و پرورش واگذار نموده اند.
خانه ارشادي باقيمانده اي از يک خانه بزرگ اربابي مي باشد که در دوره هاي مختلف تفکيک، تخريب و نوسازي گرديده است.
اين بنا از نظر سازه اي با مصالح بنايي اجرا شده، داراي پي هاي سنگي پر شده با ملات ماسه – آهک و ديواره هاي بيروني آجري و داخل خشتي مي باشد. ازاره جداره هاي بيروني بنا از چهره رديف سنگ بازالت سياه تيشه اي با تراش دستي، تشکيل يافته که با قرنيزه ده سانتي متري از همان جنس پوشش داده شده است.
ديوارهايي که بر روي اين ازاره ها قرار گرفته اند از آجر 20×20 سنتي با ملات ماسه – آهک ميباشد که با طاق نماها، مقرنس هاي گچي، در و پنجره هاي چوبي و شيشه هاي رنگي مزين گشته اند.
پوششي که در سقف استفاده شده بصورت طاقهاي آجري، پوشش تخت با تيرهاي چوبي و گنبدهايي که با مقرنس هاي گچي تزئين يافته اند، مي باشد.
بنا در بخش شاه نشين، اتاقهاي جانبي و همچنين دو ورودي داراي تزئينات گچي بصورت قاب بندي و مقرنس هاي گچي مي باشد که مقرنسها صرفاً جنبه تزئيني و پرکنندگي دارند.
بخاري هاي ديواري که در شاه نشين قرار دارند، در و پنجره هاي چوبي ترکيب يافته با شيشه هاي رنگي بصورت طرح هاي اسليمي و همچنين طاق نماهاي گچي – آجري حياط از ديگر تزئينات موجود در خانه ارشادي هستند.

• نام بنا: خانه خادم باشي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله قديمي اوچدکان – سرتيپ آباد – خانه خادم باشي
• قدمت: قاجار
• شماره ثبت:
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
خانه خادم باشي از بناهاي قديمي اردبيل و مربوط به دوره قاجار در محله سرتيپ آباد قرار دارد. اين بنا داراي هشتي ورودي و حياط اندروني و بيروني مي باشد. ديوارهاي بيروني بنا از کاه گل ساخته شده و تنها در قسمت سردرب ديوارهاي دروني طاق نماها با آجر به صورت مجلل و زيبا کار شده است. در قسمت بيروني (حسينيه) تزئينات نقاشي و اورسي زيبايي وجود داشته که در اثر حريق از بين رفته است.

• نام بنا: خانه خليل زاده
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: خيابان انقلاب – ابتداي کوچه منصوريه – روبروي مسجد منصوريه
• قدمتک قاجار
• شماره ثبت: 10347
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين ساختمان در سال 1311 ه.ق توسط خانواده هاشمي بنا شده است. اين خانواده به دليل مهاجرت از قره باغ آذربايجان به اردبيل به قره باغي مشهور بوده اند. پس از فوت آقاي هاشمي وارثين ايشان در اين مکان ساکن بوده اند و سپس توسط خانواده خليل زاده خريداري شده است و در سال 1352 ه. ش ملک همسايه در بخش غربي خريداري و پس از ساخت به بنا الحاق شده است. اين بنا از نظر معماري جز بناهاي درونگرا محسوب مي شود که بخش اندروني آن تفکيک شده و از بين رفته است. هشتي ورودي به عنوان يک فضاي ارتباطي عمل کرده و مانع از ارتباط بصري و فيزيکي مستقيم و فضاي داخل مي شود. فرم پلان نعلي شکل بوده و داراي يک خط تقارن مرکزي مي باشد. پلان در مرکز داراي تالار با يک ارسي 7 دري مي باشد.

• نام بنا: خانه منافزاده
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: اردبيل – ميدان سرچشمه – کوي رحمانيه – ساختمان حوزه هنري
• قدمت: پهلوي
• شماره ثبت: 7401
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا در سال 1353 ه.ش ساخته شده و داراي فرم ويلايي و کوشک مانند بوده و در دل حياط مستقر مي باشد. اين بنا در نماي جنوبي يک طبقه و درنماي شمالي دو طبقه به نظر مي رسد. اختلاف سطح موجود در محوطه، به 9 پله بين دو بخش حل شده است. محوطه داراي باغچه هاي بزرگي با درختهاي قديمي و يک حوض مستطيلي مي باشد.
اين بنا داراي پلان مستطيل شکل است که چهار پله دوطرفه دسترسي ما به بنا را تأمين مي کند. بمحض ورود يک بخش هال مانند که بقش فضاي تقسيم کننده را دارد به چشم مي خورد.
بناي مذکور داراي تزئينات آجري در نما بصورت هره چيني (دوال بندي، اجراء نقوش هندسي) مي باشد. خانه منافزاده در حال حاضر به عنوان ساختمان اداري در اختيار حوزه هنري استان اردبيل مي باشد.

• نام بنا: خانه ميرفتاحي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: اونچي ميدان – خانه ميرفتاحي
• قدمت: قاجار
• شماره ثبت: 6687
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا در سال 1250 ه.ش توسط حاج ميرفتاح ساخته شده است. بناي مذکور بين سالهاي 1330-1327 ه.ش به دبيرستان نظامي اجاره داده شده که يادگارهايي نيز از اين زمان روي ديوارها باقي مانده است. خانه ميرفتاحي اولين دبيرستان دخترانه در زمان رضاشاه بوده است. اين بنا تحت تملک ميراث فرهنگي استان اردبيل مي باشد و پس از مرمت به عنوان مرکز هنرهاي سنتي براي بازديد عموم آزاد است.
اين بنا جزء بناهاي درون گرا محسوب مي شود که يک هشتي به عنوان مفصل ارتباط دهنده فضاي بيرون با ميانسرا مي باشد. بناي موجود باقيمانده بناي بزرگتري مي باشد که داراي دو بخش اندروني و بيروني بوده که بخش اندروني آن در قسمت جنوب غربي بناي موجود در سالهاي گذشته تفکيک و به فروش رسيده است. ساختمان داراي شبستانهاي تابستاني و زمستاني مي باشد که پله هايي در سه گوشه ميانسرا، ورود به بنا را ميسر مي سازد. بمحض ورود به داخل بنا راهروئي به عنوان فضاي تقسيم و ارتباط دهانه بخش زمستان نشين و تابستان نشين عمل ميکند.
شاه نشين در بخش مرکزي در ارتباط با دو اتاق گوشواره کناري و اين اتاقها نيز در ارتباط با راهروهاي کناري مي باشند. ورود به زيرزمين از ميانسرا از طريق سه ورودي تعبيه شده، تامين مي شود. بنا داراي تزئينات آجري در نما بصورت خفته راسته و نقش و نگار آجرکاري در پيشاني و سردرها ميباشد. آجر در قرنيز بصورت دندان موشي اجرا شده است. پنجره ساختمان بصورت ارسيهاي با طرح اسليمي، شش درب و سه درب با شيشه هاي رنگي مي باشد.

• نام بنا: خانه مبشري
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله اوچدکان – روبروي مسجد اوچدکان – خانه مبشري
• قدمت: قاجاريه
• شماره ثبت:
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا يکي از يادگارهاي دوران قاجاريه مي باشد که در بافت کهن محله اوچدکان قرار گرفته است. اين بنا داراي هشتي ورودي و حياط اندروني و بيروني ميباشد. ديوارهاي بيروني بنا از کاه و گل ساخته شده و تنها سردرب و ديوار نماي داخلي بنا با آجر به صورت مجلل و زيبا کار شده است.

• نام بنا: خانه مرحوم مروج اردبيلي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: خيابان سيمتري نرسيده به محله ارمنستان – خانه مرحوم آيت الله مروج
• قدمت: قسمت اصلي مربوط به دوره قاجاريه و قسمت الحاقي مربوط به اواخر دوره پهلوي
• شماره ثبت: 8895
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
اين بنا از آنجائيکه مي دانيم مربوط به دو دوره مي باشد، قسمتي از آن مربوط به دوره قاجار با اصول و شيوه معماري دوران خود و قسمتي هم بصورت الحاقي که مربوط به دوره بعد از انقلاب است و با مصالح زمان خود ساخته شده است.
قسمت قديمي داراي پي سنگي با ملات شفته آهک بوده و بصورت ازاره سنگي اجرا شده است. بدنه بنا با آجرهاي ايراني 20×20 ساخته شده و پوشش اين قسمت از بنا تيرچوبي است. در و پنجره هاي بکار رفته در آن از جنس چوب مي باشد.
قسمت الحاقي اين بنا بصورت بنايي بوده و داراي جرزهاي باربر مي باشد. پوشش آن بصورت تيرآهن با طاق ضربي است. پلاستر داخلي بنا گچي بوده و در بعضي جاها بصورت رنگ شده مي باشد. نماي خارجي بنا نيز بصورت آجري اجرا شده است.
پس از فوت آقاي مروج (سال 1379) خانواده آن مرحوم خانه را ترک کردند و تا يکسال خانه خالي از سکنه باقي ماند. در سال 1380 اين خانه به مرکز پژوهشهاي اسلامي تبديل شد.

• نام بنا: خانه رضا زاده
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله اوچدکان
• قدمت: قاجاريه
• شماره ثبت: 2579
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
خانه مرحوم رضازاده در محله اوچدکان (يکي از محلات ششگانه) در اردبيل واقع شده که قدمت آن مربوط به اواخر دوره قاجاريه مي باشد. سردرب ورودي خانه در منتهي اليه جنوب شرقي بنا در مقابل ميدانچه اي قرار گرفته که توسط هشتي به محوطه حياط وارد مي شود. بخش اعياني ساختمان در دو طبقه به مساحت 640 متر مربع و پلان نعلي شکل ساخته شده که طبقه اول داراي دو اتاق گوشواره با يک راهروي مياني و نيز راهروي ديگر عمود بر آن است که توسط دو دسته پله موجود در آن دو طبقه فوقاني به هم مرتبط مي شود و طبقه دوم نيز داراي دو اتاق گوشواره با يک تالار يا شاه نشين در وسط ميباشد.

• نام بنا: خانه صادقي
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله اوچدکان – کوچه سرتيپ آباد – پلاک 8
• قدمت: قاجار
• شماره ثبت: 1901
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
بناي خانه آقازاده حاج عبادا... صادقي در سال 1283 ه.ق مطابق با 1242 خورشيدي ساخته شده است که يکي از يادگارهاي دوران قاجاريه در شهر اردبيل به شمار مي رود. اين بنا يکي از مجموعه بناهاي سه گانه (خانه مبشري، خانه خادم باشي، خانه صادقي) مي باشد که در بافت کهن و در محله اوچدکان قرار گرفته است. اين مجموعه داراي سه بخش ساختماني با سه حياط ميباشد که ساختمان مرکزي کاربري بيروني داشته و ساختمان غربي با کاربري اندروني هسته اصلي بنا را تشکيل مي داده است. ساختمان بيروني شامل يک شاه نشين در مرکز مي باشد که مقرنس کاري، نقاشي ديواري (تا ارتفاع 2 متر) پنجره هاي ارسي بزرگ 7 دري و 3 دري با طرح اسليمي و خطوط و نستعليق مزين به آيه الکرسي که دور تا دور بنا تنيده تزئين شده است.

• نام بنا:خانه شريعت
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: محله اوچدکان – کوچه سرتيپ آباد
• قدمت: قاجار
• شماره ثبت: 11193
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
بناي شريعت در محله اوچدکان يکي از محلات شش گانه قديمي اردبيل قرار گرفته است. اين بنا درکوچه آيت الله سعيدي (کلبعلي شاه) واقع است.
اين بنا شامل سه حياط بزرگ است که حياط اول داراي ساختماني يک طبقه با فرم نعلي شکل مي باشد که يک ضلع آن داراي زيرزمين است. بنا داراي 7 اتاق تودرتو است و فاقد تزئينات مي باشد در حياط دوم (پشتي) ساختماني دو طبقه با يک طبقه زيرزمين موجود است که توسط راه پله اي دوطرفه به طبقه اول راه مي يابد در دو سمت ساختمان راهرويي جها ارتباط فضاها به يکديگر، همچنين ارتباط طبقه دوم به طبقه اول موجود ميباشد.
ساختمان داراي تقارن محوري مي باشد و فضاها بصورت قرينه در دو طرف تکرار شده اند. چند بخاري ديواري در اتاقهاي طبقه اول و دوم ديده مي شود، در حياط سوم بنايي ديده نميشود و به نظر مي رسد که بناي مربوط به اين حياط از کالبد اصلي اش تفکيک شده است.
تزئينات بنا شامل شومينه در قسمتهاي مختلف، گره بندي در و پنجره و آجرکاري طاقنماي ديوار حياط و.... مي باشد.
بنا داراي پي سنگي با ملات شفته آهک، ازاره سنگي به ارتفاع 50/1 متر، ديوارنماي آجري و ديوارهاي باربر خشتي به ضخامت 65 الي 75 سانتيمتر و سقف تيرپوش چوبي مي باشد.

• نام بنا: خانه وکيل الرعايا
• نام شهرستان: اردبيل
• آدرس: ميدان سرچشمه – محله طوي
• قدمت: قاجاريه
• شماره ثبت  2560
• شرح مختصري در مورد تاريخچه بنا:
خانه وکيل الرعايا در محله طوي در بافت قديمي شهر واقع شده است. اين بنا از آثار دوران قاجار بوده که پس از فوت مرحوم هاشم خان وکيل آخرين فرد مقتدر خاندان وکيل الرعايا چندان توجهي به حفظ آن نشده است. اين بنا در زمان جنگ جهاني دوم نيز مقر حزب توده در اردبيل بوده است. در حال حاضر بخش با ارزش بنا يعني تالار در قسمت غربي ساختمان واقع شده و داراي ابعاد 5×10 متر مي باشد. ضلع شرقي تالار داراي ارسي بسيار زيبايي منقش به شيشه هاي رنگين مي باشد. اين پنجره به سمت ايوان قرار گرفته که ايوان متشکل از چهار ستون چوبي مي باشد داخل تالار داراي آئينه کاري و مقرنس کاريهاي بسيار زيبايي است که نقاشيهايي نيز در پيرامون آنها ديده مي شوند.

 

[ شنبه نهم فروردین 1393 ] [ 10:43 ] [ صفر مهاجری ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مطالب ارسالی در مورد جاذبه های دیدنی ایران (استان اردبیل) بوده